Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NrXXXVI/263/2009

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 6 kwietnia 2009r.

    

w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz.136, Nr 192, poz. 1381; z 2008r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 06poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)  oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r., nr 68, poz. 449), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

     § 1. Ustala się przebieg istniejących dróg gminnych, jak w załącznikach, stanowiących integralną część niniejszej uchwały:

Załącznik nr 1 - Przebieg dróg gminnych na terenie miasta Końskie

Załącznik nr 2 - Przebieg dróg gminnych na terenach wiejskich w gminie Końskie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                             Marian Gąszcz

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Ustalenie przebiegu dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

 

Niniejsza uchwała ma na celu uporządkowanie stanu formalno – prawnego części dróg gminnych, poprzez określenie ich przebiegu zgodnie ze stanem rzeczywistym, co jest wymagane przez Urząd Marszałkowski w celu nadania wszystkim drogom  nowej numeracji. 

Pliki do pobrania:
       zalacznik_xxxvi_263_2009.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/04/08 09:12:58
Redaktor: Administrator