Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA   NR XXXVIII/265/2009

RADY MIEJSKIEJ W  KOŃSKICH

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

     w sprawie udzielenia absolutorium

dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2008 r.

  

 

                          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

  

        § 1. Po    rozpatrzeniu    sprawozdania    z    wykonania    budżetu   miasta i  gminy  za  2008 r.  oraz  po  zapoznaniu  się  z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej  dotyczącym   udzielenia   absolutorium   dla   Burmistrza Miasta   i   Gminy   Końskie   za   2008 r.,   opinią   Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o  przedłożonym   przez   Burmistrza   sprawozdaniu z    wykonania    budżetu   miasta   i   gminy  za  2008 r.   oraz   opinią Regionalnej    Izby    Obrachunkowej  o  wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi    Miasta  i  Gminy  Panu Krzysztofowi  Obratańskiemu za 2008 r.  

  

        §  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                 Marian Gąszcz

 

  

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udzielenie absolutorium następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Bezwzględna większość w tym przypadku wynosi 11 głosów. Za udzieleniem absolutorium głosowało 19 radnych a 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/05/08 11:08:44
Redaktor: Administrator