Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/267/2009

R a d y M i e j s k i e j w K o ń s k i c h

z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Końskie na rzecz najemcy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340) - R a d a M i e j s k a w Końskich uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny lokalu mieszkalnego nr 205 położonego w Końskich przy ulicy Gimnazjalnej 41c oraz od ceny ułamkowej części działki gruntu numer 2294/14, na rzecz najemcy .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                        Marian GąszczU Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Końskie na rzecz najemcy.

Najemca wystąpił z wnioskiem o wykup lokalu mieszkalnego. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w Końskich, przy ulicy Gimnazjalnej 41c/205 o powierzchni użytkowej 38,94 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości oznaczonej numerem działki 2294/14 o pow. 0,1927 ha. Lokal będący przedmiotem niniejszej uchwały zostanie wydzielony z nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich – Wydział Ksiąg Wieczystych KW 32992.

Najemca zamieszkuje przedmiotowy lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

Proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny nieruchomości ustalonej według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.

Stosownie do powyższego, wymagana jest odrębna uchwała organu stanowiącego, zawierająca upoważnienie do udzielenia bonifikaty w określonej wysokości.

W związku z powyższym podjęcie uchwały szczegółowej jest słuszne i zasadne.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/08/04 14:02:42
Redaktor: Administrator