Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII /276/2009

Rady Miejskiej  w Końskich

 

z  dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 42a ust. 1 w związku art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80 poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1),  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128;i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;  Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458)  uchwala  się, co następuje:

 

 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3  Karty Nauczyciela  o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

 

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.      

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie, liczącego:

- do 3 oddziałów

- 4 i więcej oddziałów

 

 

15

12

2.      

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

- do 3 oddziałów

- 4 lub 5 oddziałów

- 6 i więcej oddziałów

 

 

10

8

6

3.      

Dyrektor szkoły /zespołu/ każdego typu, liczącej:

- do 4 oddziałów

- 5- 6 oddziałów

- 7-12 oddziałów

- 13 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły /zespołu/

 

 

 

10

8

5

3

Tygodniowy wymiar zajęć wicedyrektora szkoły (zespołu) jest o 4 godziny wyższy niż dyrektora tej szkoły (zespołu).

4.      

Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej lub filii pozostałych szkół /zespołu/, liczących:

- do 4 oddziałów

- 5 i więcej oddziałów

 

 

 

12

10

5.      

Kierownik świetlicy i klubu środowiskowego, w tym świetlicy i klubu profilaktyczno - wychowawczego,  świetlicy  i klubu terapeutycznego, liczącego:

- do 30 wychowanków

- od 31 do 100 wychowanków

- od 101 do 150 wychowanków

- powyżej 150 wychowanków

 

 

 

 

20

16

14

12

6.      

Kierownik świetlicy szkolnej

18

 

§ 2. Burmistrz Miasta i Gminy w uzasadnionych przypadkach może zwiększyć obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określone § 1 lub zwolnić dyrektora przedszkola, szkoły lub zespołu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora

§ 3. Na  uzasadniony wniosek dyrektora placówki oświatowej Burmistrz Miasta i Gminy może obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, w przypadku przydzielenia mu innych zadań istotnych dla realizacji celów statutowych placówki, wykraczających poza zakres dydaktycznych i wychowawczych obowiązków nauczyciela.

§ 4. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w placówkach oświatowych w  pełnym wymiarze zajęć, wynosi 20 godzin.

§ 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze Burmistrz Miasta i Gminy może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 6. Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

 § 7. Traci moc załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/190/2000 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania dodatków dla nauczycieli, udzielania zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

§  8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

       Marian Gąszcz


 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa:

  1. Zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom, wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach.
  2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów.

Na podstawie art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa przypadki w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/05/08 12:23:24
Redaktor: Administrator