Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR  XXXVIII/277/2009

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 kwietnia  2009 r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.:  Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Końskich
uchwala co następuje:

 

            § 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2009 rok:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta  Końskie” na 2010 r. o kwotę 320 000,00 zł tj. do kwoty – 3 109 075 zł, na 2011 rok o kwotę 3 433 792,00 złotych.

 

     Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2008-2011.

 

  1. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Fidor - Stara Kuźnica” na 2010 r. o kwotę 300 000,00 zł

 

     Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2007 – 2010.

 

         § 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów

 

1. Zmniejsza się plan przychodów

         § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

         o kwotę                                              955 602 zł,

         w tym z tytułu kredytów o kwotę          955 602 zł

2. Deficyt budżetu miasta i gminy Końskie w kwocie 23 946 298 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

- § 952 – przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym  w kwocie: 23 946 298 zł,

   w tym z:

         - kredytów w kwocie:         21 694 398 zł      

         - pożyczek w kwocie:         2 251 900 zł

 

3.     Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 23 946 298 zł

 

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych

 

1. Przedszkola

- zwiększa się plan przychodów o kwotę         - 221 830,00 zł;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę         - 221 830,00 zł,

w tym wydatki majątkowe w kwocie         - 7 200,00 złotych (zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 7 w Końskich)

2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

         - zmniejsza się plan przychodów o kwotę         - 446 191,00 zł;

         - zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 446 191,00 zł,

         Zwiększa się  wydatki majątkowe o kwotę - 383 809,00 złotych.

         Łączne wydatki majątkowe zakładu budżetowego ZEC w Końskich wynoszą – 558 109,00 złotych.

 

     Załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4a, Nr 5, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                               Marian Gąszcz


 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XXXVIII/277/2009 z dnia   29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 

Ad. 1.

Zwiększa się plan dochodów:

- z tytułu dochodów ze zbycia praw majątkowych – w dziale 010, rozdziale 01010 – dotyczy dochodów za sprzedaży dokumentacji dla PW i K Sp. z o.o. w Modliszewicach niezbędnych do realizacji inwestycji z zakresu działalności Spółki;

- z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych przekazanych przez ZEC w Końskich – w dziale 400, rozdziale 40001;

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa drogi Sworzyce - Poraj”- w dziale 600, rozdziale 60016 – w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Koneckim;

- z tytułu dotacji rozwojowej pozyskanej przez MGOPS – w dziale 853, rozdziale 85395 w związku z realizacją projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych gminy Końskie w latach 2008-2013.

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012”- w dziale 926, rozdziale 92601 – w związku ze zwiększeniem dotacji na ww. zadanie.

 

Zmniejsza się plan dochodów:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji dotyczącej zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa drogi Sworzyce – Poraj” – w dziale 600, rozdziale 60016;

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Końskie” – w dziale 600, rozdziale 60016 z uwagi na podpisanie umów i dostosowanie harmonogramów finansowych. (środki wpłyną w latach 2009-2011).

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101

 

Ad. 2

Zwiększa się plan wydatków na:

- zadanie inwestycyjne w zakresie dokapitalizowania Spółki z o.o. PW i K w Modliszewicach – w dziale 010, rozdziale 01010 – w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji gminnych;

- dofinansowanie inwestycji realizowanej przez ZEC w Końskich – w dziale 400, rozdziale 40001;

- dotację przedmiotową dla ZGM w Końskich – w dziale 700, rozdziale 70001;

- zwiększenie wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet dla radnych) – w dziale 750, rozdziale 75022;

- wydatki na promocję miasta i gminy Końskie – w dziale 750, rozdziale 75075  z przeznaczeniem na promocję w działalności sportowej.

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z działaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w dziale 851, rozdziale 85154;

- zwiększenie wydatków na zatrudnienie osób bezrobotnych w MGOPS w Końskich w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- w dziale 852, rozdziale 85219;

- zwiększenie wydatków na zorganizowanie prac społecznie – użytecznych –
w dziale 852, rozdziale 85295;

- na realizację projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych gminy Końskie w latach 2008-2013 - w dziale 853, rozdziale 85395  .

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90001 – wydatki te zostaną w części sfinansowane pożyczką z WFOŚ i GW w Kielcach w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykupy gruntów pod inwestycję;

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu ORLIK 2012” – w dziale 926, rozdziale 92601 – wydatki te zostaną sfinansowane otrzymaną dotacją z samorządu województwa;

- na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich – w dziale 926, rozdziale 92601.

Zadanie to planowane jest do realizacji wspólnie ze stowarzyszeniem wyłonionym w drodze konkursu ofert.

 

 

Zmniejsza się plan wydatków na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa drogi Sworzyce – Poraj” – w dziale 600, rozdziale 60016 – na zadanie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy dotyczące pozyskania środków z zewnątrz;

 -  zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja miasta Końskie – w dziale 600, rozdziale 60016 – w związku z harmonogramem finansowym wynikającym z podpisanych umów

- zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101 – na zadanie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy dotyczące pozyskania środków z zewnątrz;

- „stypendia sportowe” w dziale 926,   rozdziale 926 – środki te przeznaczono na promocję poprzez sport miasta i gminy Końskie;

- zadania inwestycyjne pn.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górnym Młynie

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Modliszewicach

Zadania te zawarto w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich”(w tym w Górnym Młynie i Modliszewicach)

 

Ad. 2.

1.      Zmiany w planie przychodów i rozchodów wynikają ze:

- zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym;

2.      W związku z wyżej wymienionymi zmianami deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i zostanie pokryty przychodami z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

3.      Z uwagi na zmianę zapisów dotyczących wysokości i sposobu sfinansowania deficytu określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

 

Ad. 3

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych

  1. Przedszkola
  2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

Zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników jednostek.

 


 

Pliki do pobrania:
       zalaczniki_xxxviii_277_2009.zip

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/05/08 13:16:51
Redaktor: Administrator