Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09

z sesji Rady Miejskiej w Końskich

odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r.
w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy
w Końskich

 

 

     W XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21. 1 radnych nieobecny – usprawiedliwiony.

W sesji wzięło udział 60 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyło  80 osób.

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki.

Obrady trwały od godziny 1000 do godziny 1630

 

 

Ad. pkt 1

 

     XXXVIII sesję Rady Miejskiej w kadencji 2006 – 2010 otworzył radny Marian Gąszcz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości.

 

     Stwierdził, że w obradach bierze udział 20 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad. pkt 2

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Rada Miejska protokoły z poprzednich sesji przyjmuje, ponieważ zgodnie z § 35 ust. 3 Regulaminu Rady nie zostały zgłoszone uwagi do tych protokołów.

 

 

Ad. pkt 3

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że radni otrzymali projekt porządku obrad i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania.

 

Przypominał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym Rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

 

Poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ruda Maleniecka położonych na terenie Gminy Końskie, w obrębie leśnym Ruda Maleniecka.

Projekt tej uchwały byłby rozpatrzony w pkt 8 ppkt „m”

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie ww. wniosku do porządku obrad.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) wniosek do porządku obrad przyjęła.

 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz
z przyjętym wnioskiem.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych przy 20 głosach za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła.

 

 

Porządek obrad

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.

5.    Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

6.    Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.

7.    Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 r. oraz projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2008 r.

8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

     a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy
         sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy
         Końskie, na rzecz najemcy – Pani Celiny Wróblewskiej,

     b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy
          sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy
         Końskie, na rzecz najemcy – Pani Jadwigi Bakalarczyk,

     c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty do ceny nieruchomości przy
          sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy
         Końskie, na rzecz najemcy – Pana Jacka Wiadernego,

     d) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Końskie, a właścicielami Anną
         i Bernardem Lengier,

     e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej,
         położonej w Końskich przy ul. Olimpijskiej pod budowę obiektu
         nadawczego sieci komórkowej,

     f) wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej w ewidencji nr 6224 o pow.
         0,0254 ha będącej własnością Gminy Końskie na działki nr 6296/1 o pow.
         0,0177 ha i nr 6196/3 o pow. 0,0026 ha stanowiące własność Skarbu
         Państwa,

     g) podwyższenia kapitału zakładowego PWiK w Końskich Sp. z o.o. z siedzibą
         w Modliszewicach, 

     h) uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Końskie na lata
         2007-2015”,

      i) przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
         obejmującego fragmenty sołectw: Koczwara, Piła, Pomyków,

      j) przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
         fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po
         granice administracyjne miasta,

     k) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/197/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
         29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
         Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
         prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

     l)  zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom,
         wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska
         kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
         pedagoga, psychologa i logopedy oraz określenia przypadków w jakich
         nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można
         obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

     ł) zmian w budżecie na 2009 r.,

    m) zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa,
         będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
         Państwowe Nadleśnictwa Ruda Maleniecka położonych na terenie Gminy
         Końskie, w obrębie leśnym Ruda Maleniecka.

9.    Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rady Miejskiej

10. Informacje i komunikaty.

11.Zakończenie obrad XXXVIII sesji.

 

 

 

 

Ad. pkt 4

 

Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Krzysztof Obratański
Przedstawił informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

(Informacja ta została przedłożona na piśmie i stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Uwagi zgłosili:

 

Radny Piotr Słoka

Odnośnie boisk sportowych postawił pytanie czy nie lepiej byłoby pójść w kierunku ich jakości a nie ilości. Boiska asfaltowe nie są zbyt dobrym pomysłem. Zamiast 10 boisk na wsiach lepszym rozwiązaniem byłoby profesjonalne wykonanie 5 boisk.

Jego zdaniem zakup stojaków na śmieci nie był pomysłem trafionym. Wystarczyło rozdać mieszkańcom worki na śmieci. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Boiska mają powstawać tam, gdzie jest takie oczekiwanie, dla ludzi.

Stabilność stojaków pozostawia sporo wątpliwości. Stojaki mieszkańcy otrzymali nieodpłatnie. Nie jest to najgorsze rozwiązanie.

 

         Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości.

 

Ad. pkt 5

 

Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący obrad przypominał, że w myśl § 21 i § 22 Regulaminu Rady interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania mogą być składane na piśmie lub ustnie.

 

Radny Krzysztof Jasiński 

 1. Odbiór śmieci segregowanych - zapytał czy „pety” powinny być myte, aby mogły być przyjmowane. 

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Informacja o konieczności mycia „petów” była zawarta w ulotkach informacyjnych oraz w prasie. Jakość tych odpadów determinuje możliwości ich odbioru przez firmę z którą PGK ma podpisaną umowę. Nikt nikogo jednak nie zmusza do mycia „petów”.

 

 1. Zgłosił problem śmieci znajdujących się na przystankach, parkingach,
  w lasach – ul. Kielecka, Gatniki.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Problem śmieci we wskazywanych miejscach jest powszechnie znany. Ma nadzieję, że uda się go rozwiązać. Postara się w ramach programu „ekolog” zlokalizowane miejsca objąć tym programem. Przypomniał, że obowiązek utrzymania czystości spoczywa na właścicielu nieruchomości.

 

 1. Poinformował o znajdujących się śmieciach w lesie obok Gabrielni.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy udzielona wyżej.

 

 1. Sielpia – zapytał czy przewidziano pojemniki na separacje śmieci dla ośrodków wypoczynkowych.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Realizacja programu „ekolog” zaczęła się od Sielpi. Gmina nie przewidziała zakupu ze środków publicznych pojemników do segregacji odpadów dla prywatnych odpadów. Zarówno system workowo-wieszakowy jak i system do zbiorowej segregacji został zakupiony do potrzeb gospodarstw domowych i dla instytucji publicznych. Firmy mają możliwość zaopatrzyć się we własnym zakresie w tego rodzaju instalacje, wliczyć to w koszty. Gmina nie mogłaby rozliczyć tego projektu, gdyby komercyjnie działającym przedsiębiorcom kupowała i instalowała tego rodzaju rzeczy.  

 

 1. Zgłosił potrzebę ustawienia znaków zakazu zatrzymywania na ul. Strażackiej. 

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Ulica Strażacka jest ulica powiatową. Gmina wspiera jednak wnioski dotyczące spraw bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego. 6 maja br. jest przewidziany objazd wspólny z powołaną przez starostę komisją bezpieczeństwa celem sprawdzenia stanu bezpieczeństwa dróg.  

 

 1. Zgłosił potrzebę ustawienia znaku zakazu zatrzymywania na odcinku od bloku 3-go Maja nr 5 do kotłowni w godz. 7.30 – 15.30.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

 

 1. Zgłosił potrzebę zbudowania parkingu na os. 3-go Maja między blokami nr 3, 5, 11, 17.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Wskazaną potrzebę odbiera jako apel skierowany do Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której teren obejmuje osiedle 3-go Maja. Jest gotowy do współpracy w tym zakresie. W trakcie projektowania na tym osiedlu jest droga, która decyzją Rady Miejskiej została upubliczniona, prowadząca od osiedla do ul. Wjazdowej. Obejmuje ona fragment uwzględnionej w studium wykonalności drogi będącej połączeniem ul. Wojska Polskiego z projektowaną obwodnicą. Ten fragment przez pierwsze lata mógłby z powodzeniem służyć jako duży parking osiedlowy. Jego powstanie w roku bieżącym rozwiązałoby wiele problemów z parkowaniem w tym obszarze.  

 

 1. Zgłosił potrzebę załatania dziur na uliczkach przy ul. 3-go Maja, Niepodległości, Traugutta, Armii Krajowej, Warszawskiej.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy zostanie udzielona na piśmie.

 

 1. Zapytał jak wygląda sytuacja dotycząca strefy parkowania.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Odnośnie płatnych stref parkowania – to udało się Gminie uzyskać uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Negatywną opinię wyraził natomiast Zarząd Powiatu, który jest przeciwny wprowadzaniu opłat za parkowanie. W związku z tym strefa płatnego parkowania nie może być wprowadzona.

 

 1.  W związku ze złym stanem budynku przy ul. Strażackiej 13 zagrożone jest  bezpieczeństwo pieszych.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy zostanie udzielona na piśmie.

 

 

 1. Muzeum Ziemi Koneckiej – potrzeba partycypowania w kosztach funkcjonowania muzeum.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

W minionym roku zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej MiG na remont pomieszczeń, które mogą być przeznaczone pod ekspozycję. Wielokrotnie zapraszał Izbę Pamięci do współpracy. Możliwość eksponowania zebranych pamiątek jest dość mocno ograniczona. Obecnie kończą się prace adaptacyjne i remontowe w dawnych pomieszczeniach Pałacu Ślubów. Gmina jest gotowa udostępnić te pomieszczenia we współpracy z powstałym muzeum.

 

 1. Oświata - średnie wynagrodzenie w poszczególnych kategoriach awansu zawodowego (symulacja płac).

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Oświata gminna ma się nieźle. Gmina Końskie jest przygotowana na regulacje wynikające ze zmiany ustawodawstwa w tym zakresie. Nie widzi tu specjalnych zagrożeń. 

 

 1.  Przedszkola – zapytał czy Gmina posiada wystarczającą liczbę miejsc.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Przedszkola odnotowały zwiększone zainteresowanie wolnymi miejscami. Jest to zapewne skutkiem poprawienia się koniunktury gospodarczej oraz wzrostu świadomości edukacyjnej. W odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie przeprowadzono analizę możliwości lokalowych. Okazało się, że  w przedszkolu nr 4 znalazło się mieszkanie służbowe. Zamieszkujący tam nauczyciel otrzymał przydział zamienny. Zwolnione mieszkanie będzie mogło być przystosowane pod potrzeby sali edukacyjnej.   

 

 1.  Stypendia – zapytał czy oprócz 19 stypendiów przyznanych na wniosek Burmistrza będą stypendia na wniosek klubów.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Odnośnie stypendiów sportowych, to od czasu podjęcia przez Radę Miejską uchwały o zasadach i trybie przyznawania stypendiów sportowych nic się nie zmieniło. Stypendia przyznaje Burmistrz na wniosek klubów i organizacji sportowych. Uchwała przewidziała również furtkę dla Burmistrza – tam, gdzie nie ma klubu zainteresowanego zgłoszeniem wniosku a sukcesy sportowe są ewidentne, tam inicjatywę może zgłaszać Burmistrz. Wysokość stypendium może wynosić od 150 zł do 1000 zł. Rada Sportu wypracowała w drodze consensusu podział pieniędzy uwzględniając również pewne interesy klubowe. 

 

 1. Zapytał o powody wycofania grupy juniorów młodszych „Neptun” Końskie.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Wycofanie juniorów z rozgrywek dotyczy tylko jednej grupy. Finanse nie były tego przyczyną. Gminne dotacje na sporty dziecięce i młodzieżowe pozwalają na swobodne funkcjonowanie.

 

 1. Zapytał czy planowany jest remont kortów OSiR.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Przebudowa stadionu przy ul. Południowej została zaprojektowana. Gmina jest aktualnie na etapie występowania o pozwolenie budowę, ale w granicach objętym zarządem publicznym. Złożony do RPO projekt nie przewiduje modernizacji kortów tenisowych.

 

 1. Zapytał czy planowana jest budowa szkoły Bedlno-Grabków.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Jest tu dylemat. Powstała natomiast rozbieżność co do lokalizacji nowej szkoły. Jak zostanie ona usunięta będzie można myśleć o budowie w konkretnym miejscu.

 

 1. Sytuacja gospodarcza koneckich firm – redukcja zatrudnienia. Zapytał
  o rodzaj pomocy świadczonej przez M-G OPS dla osób zwolnionych.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Pracodawcy w Końskich przeżyli już niejedno wahnięcie koniunktury i reagują dość alergicznie na samą zapowiedź dekoniunktury. W pierwszym rzędzie oznacza to niestety zwolnienia lub nie przedłużanie umów o pracę. Oznacza to ruch in minus jeśli chodzi o bezrobocie oraz zwiększoną ilość wniosków o  odroczenie terminów płatności podatków od nieruchomości będących dochodem gminy. Na razie nie ma stanu katastrofy. Jednocześnie informacją o zwolnieniach w poszczególnych zakładach towarzyszą informacje o kłopotach ze znalezieniem pracowników.

 

 1. Zapytał czy na podstawie rozporządzenia z 18.03.2009 r. będą zmieniane wysokości zarobków i warunki pracy.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Nowelizacja przepisów o pracownikach samorządowych daje władzom samorządowym możliwości uelastycznienia polityki płacowej. Nie oznacza to jednak zmiany obowiązujących zasad, gdy nadal jest to sfera budżetowa. Obecnie w poszczególnych kategoriach urzędniczych płace do 1.04. br. były określone w tabelkach w tej samej wysokości. UMiG nie ma problemu z płacami. 

 

Radny Piotr Słoka

 1. Zwrócił się o wyrównanie dróg o nawierzchniach żwirowych na odcinku Górny Młyn – Szabelnia, Izabelowska.

 

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych został już przeprowadzony w Końskich na ul. Wojska Polskiego, Szwieca-Robota, Dolnej, Kiepury, Pocztowej, Olimpijskiej, odcinek ul. Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, w Fidorze ul. Fabrycznej, w Kazanowie, w Brodach Starych.

Remont cząstkowych nawierzchni żwirowo-tłuczniowych został wykonany w Końskich na ul. Fabrycznej, Kościeliskiej, Ogrodowej, Rzecznej, Działkowej, Nowowiejskiej, Kolejowej, na odcinku Paruchy – Pociejów, Trzemoszna, Nowy i Stary Sokołów, Sworzyce, Poraj, Koczwara, Nieświń (ul. Wąska).

Wyrównanie nawierzchni gruntowo-żwirowych równiarką drogową wykonano w Sielpi, Dziebałtowie Starym, Kazanowie Nowym, Sworzycach, Poraju, Przybyszowym, Bedlenku, Gabrielni, Trzemosznie, Baryczy, Rogowie, Nieświniu.      

 

 1. Zwrócił się o zakup kolejnych urządzeń do placu zabaw w przedszkolu
  w Pomykowie.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Poinformował, że rozpatrzy sprawę zakupu dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla przedszkola w Pomykowie.

 

 1. Zwrócił się o uporządkowanie w ramach programu „ekolog” terenu wokół zbiornika Browarna i przy drodze na odcinku Fidor – do krzyżówek, do Baryczy.

 

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

 

 1. Zwrócił się o zorganizowanie spotkania w miesiącu czerwcu
  z mieszkańcami wsi Baczyna, Paruchy w sprawie inwestycji.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Poinformował, że takie spotkanie będzie możliwe do odbycia w Baczynie, Paruchach, w Piekle i Niebie po rozstrzygnięciach przetargowych, ponieważ PWiK ogłosiło już przetarg na budowę wodociągu do Piekła i Nieba w I etapie, a więc od włączenia w ul. Południowej do Nieba oraz przetarg na etap I na budowę wodociągu na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania. Po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy znany będzie harmonogram rzeczowy, będzie można się spotkać z zainteresowanymi, żeby to przekazać. W roku bieżącym w przypadku wodociągu Piekło – Niebo planuje się wykonanie I etapu – ul. Grzybową i Niebo, co stanowi zaspokojenie potrzeb 99% mieszkańców, gdyż w Piekle na pobyt stały są zameldowane tylko 4 osoby. W przypadku Baczyny – Paruch dobrze by było wykonać ujęcie wody oraz nitki wodociągowe rozciągnięte na Baczynę i Paruchy.     

 

 

Radny Mariusz Czarnecki

 1. Zwrócił się o utworzenie gminnych punktów zbiórki zużytych baterii.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Odnośnie zużytych baterii, to zbierane są informacje od firm, z którymi można by było zawrzeć umowy. W niektórych sklepach są wystawione pojemniki na zużyte baterie, które na podstawie indywidualnych umów są odbierane. Na miejskim składowisku istnieje punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Sprzęt ten jest odbierany bezpłatnie na składowisku.   

 

 1. Zgłosił potrzebę lepszego oznakowania gminnego punktu zbiórki oleju silnikowego.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Punkt zbiórki oleju istnieje na ul. Kieleckiej w Janlexie i jest on dość dobrze oznakowany. Informacje o nim znajdują się zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej jak i na tablicach ogłoszeń w Gminie Końskie. 

 

Radny Krzysztof Serafin

 1. Zwrócił się o zainstalowanie koszy przy parkingu koło Urzędu Pracy
  w Końskich.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Sprawa zostanie rozpatrzona.

 

Radna Barbara Zielińska

 1. Zapytała czy istnieje możliwość zlikwidowania zsypu na węgiel przy nie istniejącej od kilkunastu lat kotłowni SP Nr 1.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Rzeczywiście istniejący zsyp jest bezużyteczny. W ramach trwającej inwestycji analizowana jest możliwość likwidacji tego zsypu, co poprawiłoby bezpieczeństwo i walory estetyczne.   

 

 1. Zapytała jak wygląda w Gminie Końskie regulacja prawna gruntów.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy nie została udzielona.

 

 

Radny Marian Gąszcz

1.Zapytał kiedy zostaną zasiedlone mieszkania socjalne przy ul. 1-go Maja.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Budynek komunalny przy ul. 1-go Maja będzie zasiedlony w maju br.

 

Radny Ernest Kruk

 1. Zapytał czy kontrolowane były budynki socjalne odnośnie stanu bezpieczeństwa. Jeżeli tak – to jak wypadły.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Kontrole budynków socjalnych zostały przeprowadzone na polecenie władz centralnych przez Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. W Gminie Końskie jest jeden budynek socjalny – ten jeszcze nie oddany do użytku przy ul. 1-go Maja. Kontrolą objęte były również mieszkania socjalne. Jednak instytucja kontrolna nie zgłosiła nieprawidłowości. 

 

 1. Zapytał na jakim etapie jest modernizacja chodnika przy ul. Polnej.

Odp. Burmistrza Miasta i Gminy

Do końca kwietnia br. wykonawca miał dostarczyć projekt techniczny. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina przystąpi do wykonania tej inwestycji.  

 

Wszystkie interpelacje i zapytania zostały złożone na piśmie i stanowią załączniki niniejszego protokołu.

 

Uwagi do udzielonych odpowiedzi zgłosili:

 

Radny Piotr Słoka

Stwierdził, że mówienie iż w Piekle mieszkają 4 osoby czy w Baczynie i Paruchach jest trochę „niesmaczne”, gdyż to też są mieszkańcy Gminy Końskie.

Odnośnie śmieci przy drogach w lasach, to ma wrażenie, że Burmistrz chce zrzucić winę za taki stan rzeczy na lasy państwowe i właścicieli prywatnych.

 

Radny Marian Gąszcz

Należałoby się zastanowić czy warto ściągać kosze na śmieci z Niemiec i czy nie lepiej dołożyć z budżetu gminnego na zakup koszy polskich.

Odnośnie budowy szkoły w Bedlnie-Grabkowie, to jakiś czas temu otrzymał informację od sołtysa z Bedlna o wypracowanym consensusie. 

 

Radny Mariusz Czarnecki

Chodzi o to, by gminne punkty zbiórki zużytych baterii były położone bliżej centrum miasta np. w gminnych  jednostkach organizacyjnych lub szkołach. Co do punktu zbiórki oleju to przydałoby się oznakowanie tego punktu w formie szyldu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Istnieje tablica od strony ul. Kieleckiej informująca o lokalizacji punktu zbiórki oleju. Na miejskim składowisku występuje punkt odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Natomiast zużyte baterie są odbierane w sklepach prowadzących detaliczną sprzedaż baterii.

Zaznaczył, że radny Piotr Słoka niewłaściwie odebrał jego słowa. Obowiązkiem Gminy jest budowa wodociągów, kanalizacji i dróg, ale w ramach możliwości budżetowych. Jeżeli jakiś cud sprawi, że uda się zrobić wszystko zrobić jednocześnie, to zostanie to wykonane. Niczyją intencją nie jest wysiedlanie kogokolwiek, ograniczanie budowy. Zgodnie z zasadą ekonomiczności w ramach ograniczonych środków powinno się je kierować tam, gdzie najwięcej ludzi z nich skorzysta.

Co do odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za utrzymanie czystości, to nie chodzi tu o zarzut tylko o stwierdzenie pewnego faktu. Nie robi lasom państwowym zarzutu, że są tam śmieci, gdyż przecież nie one je tam pozostawiły.      

 

Potrzebę udzielenia odpowiedzi na piśmie zgłosił radny Krzysztof Jasiński.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła udzielone odpowiedzi do wiadomości.

 

 

 

Ad. pkt 6

Informacja o stanie bezrobocia na terenie
Miasta i Gminy Końskie

 

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Pan Marek Krawczyk
Przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.

(Informacja ta została przedłożona na piśmie i stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

 

 

         Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że:

 

Rada Miejska przyjęła przedłożoną informację do wiadomości.

 

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę po zakończeniu której wznowił obrady.

 

Ad. pkt 7

 

Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 r. oraz projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu.

 

Głos w dyskusji zabrali:

 

Radny Piotr Sloka

Stwierdził cyt.:

„Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu!

My jako Rada Miejska, czyli organ stanowiący o budżecie miasta i gminy, głosowaliśmy na początku roku za budżetem, czyli za pierwotną wersją budżetu i tak naprawdę w praktyce powinniśmy też rozliczać Pana Burmistrza pod względem tego pierwotnego budżetu. Na początku roku w pierwotnej wersji budżetu przed zmianami było 24 mln zł na inwestycje a po zmianach gdzieś 7 mln zginęło, czyli zostało przeniesione z inwestycji na inne wydatki i zostało
17 657 000. Z tego wykonano 16 416 000 zł, co daje 93%. Należałoby jeszcze odjąć 5 mln na środki nie wygasające i zostaje 12 mln. Pod koniec roku zmniejszył się deficyt z 5 mln na 1 mln. 2 mln zostały dlatego, że dochody były o 2 mln większe niż plan i oczywiście te 2 mln z oszczędności na wydatkach, czyli głównie z inwestycji. Można powiedzieć w praktyce, że Pan Burmistrz na inwestycje wydał w roku 2008 ok. 10 mln. Jest to ok. 42% pierwotnego budżetu.

Jeszcze chciałem nawiązać do sprawy dochodów. Przypomnę ostatnią dramaturgię i pewną małą awanturę, to Pan Burmistrz powiedział, że jesteśmy nieodpowiedzialni i zwiększyliśmy o 100 tys. w dziale – inne odsetki. O 2 mln mieliśmy większe dochody niż plan. Uważam, że nic się nie stało a nawet w tym dziale osiągnęliśmy 493 tys. a w tym roku zaplanowaliśmy 500 tys. i jest to nieprawdą, że podjęliśmy jakieś nieodpowiedzialne działania. Ja jako radny z terenów wiejskich chciałbym powiedzieć na koniec to czego na wsi nie zrobiono, mimo, że oczekiwało tego społeczeństwo. Brakuje asfaltu w niektórych miejscach, obiecanych sal gimnastycznych, kanalizacji, wody w niektórych wsiach. Są braki  oświetleniowe, przykładem jest sławetna lampa w Proćwiniu. Oprócz tego Pan Burmistrz w roku 2008 zabronił kontaktowania się z urzędnikami, ograniczał prawa radnych poprzez to, że twierdził, iż wnioski składane do budżetu są bezprawne, niezgodnie z przepisami a jest to nieprawdą, wielokrotnie żeśmy to przytaczali. Współpraca między Radą a Panem Burmistrzem nie za bardzo się układała, ale patrząc na „słupki” można powiedzieć, że budżet został wykonany. Dziś Panie Burmistrzu powinien Pan trochę podziękować radnym i Radzie, bo wszystkie zmiany Rada zaakceptowała w zmianach w budżecie i to dzięki nam te zmiany nastąpiły. Dziękuję”.

 

Radny Mariusz Czarnecki

Stwierdził cyt.:

„Panie Burmistrzu, Szanowna Rado!     

W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej w Końskich chcę przedstawić stanowisko i opinię klubu PO dotyczącą realizacji budżetu oraz pracy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2008 r.

Budżet 2008 r. nie był w pełni wykonany. Część środków budżetowych z inwestycji zostało przeniesione na rok następny jako środki nie wygasające.
W związku z tym część inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców nie zostało zrealizowanych i przeszło na plan dalszy. W roku 2008 wystąpiła nie najlepsza współpraca z organizacjami pozarządowymi. W tym roku ta współpraca się troszkę poprawiła. Usprawiedliwieniem na przenoszone środki budżetowe jest chęć zrealizowania dużych inwestycji gminnych – obwodnica na ul. Kieleckiej, rewitalizacja centrum miasta, inwestycje wodno-kanalizacyjne. Miały miejsce też takie inwestycje jak termomodernizacje, remonty, modernizacje placówek oświatowych, rekreacyjnych. Wprowadzony został oczekiwany od dawien dawna nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, segregowanymi i oczywiście związane z tym inwestycje. W Gminie również w ramach tego budżetu za 2008 r. były też realizowane drogi gminne, ciągi pieszo-jezdne o których Pan Burmistrz wcześniej mówił. W 2008 r. również doszło do porozumienia Gminy ze Starostwem dotyczącego ul. Południowej.

Klub radnych PO Rady Miejskiej w Końskich widziałby na przyszłość, żeby Pan Burmistrz jeszcze bardziej się wsłuchał w głos klubu, realizował uchwalone uchwały Rady Miejskiej i  budżet Gminy zgodnie z planem, dobrze współpracował z organizacjami pozarządowymi, wychodził bardziej naprzeciw indywidualnym potrzebom mieszkańców Gminy Końskie i skutecznie je realizował.

Klub PO Radych Miejskiej w Końskich udziela absolutorium Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy za rok 2008. Dziękuję”.                         

 

Radny Zbigniew Kucharski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.

(Opinia ta stanowi załącznik niniejszego protokołu)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.

(Opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 18 glosach za i 2 głosach wstrzymujących się opinię Komisji przyjęła.

 

Przewodniczący obrad zaznaczył, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to stwierdzi, iż Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z realizacji budżetu miasta i gminy Końskie za 2008 r. do wiadomości.

 

Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła w/w sprawozdanie do wiadomości.

 

 

II.

Radny Zbigniew Kucharski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2008 r. dla Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

(Wniosek ten stanowi załącznik niniejszego protokołu)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 1549/2009 z dn. 14.04.2009 r. II Składu Orzekającego wyraziła pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

 

Radna Ewa Swat – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Odczytała opinię RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.

(Opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przypomniał, że zgodnie z art. 28 „a” ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Radu.

Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2008 r. i wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 19 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/265/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz otrzymał od Rady Miejskiej bodziec do działania. Ma nadzieję, że współpraca w przyszłości będzie wyglądała lepiej niż do tej pory.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Stwierdził cyt.:

„Gdybym powiedział, że oczekiwałem z drżeniem serca na decyzję Państwa radnych, to nie powiedziałbym prawdy. Gdybym powiedział, że wynik tego głosowania jest mi obojętny, to również nie powiedziałbym prawdy i że ten wynik głosowania jest dla mnie zaskakujący w sensie pozytywnym. Bardzo Państwu dziękuję za taki wynik głosowania. Chciałbym powiedzieć, że mówiąc o współpracy z Radą – jedna rzecz jest faktem sprawdzalnym – nigdy nie odmówiłem Radzie absolutorium ani nie podjąłem tego rodzaju czynności. Co do absolutoriów, to dla mnie jest to dziewiętnasta sesja w sprawie absolutorium w której biorę udział, z tego szósta na której poddaję się sam jako Burmistrz opinii Rady. Można powiedzieć więc, że poza Panem radnym Jasińskim nie ma tutaj osób, które miałyby taki przegląd budżetów, sposobów ich realizacji, sposobów reagowania na realizację. W związku z tym prawie wszystko już widziałem i prawie nic nie jest dla mnie zaskoczeniem. Jeżeli mogę mówić o zaskoczeniu, to chyba pierwszy raz kiedy nie udzielono mi absolutorium bodajże coś koło 5 lat temu. Wtedy akurat się to zbiegło z chwilą, kiedy otrzymałem nagrodę Rzeczypospolitej dla najlepiej zarządzanej gminy w Polsce. Zmieściliśmy się tam w pierwszej dziesiątce i zbiegło się to jednocześnie z nie udzieleniem absolutorium przez Radę Miejską, więc wartość absolutorium jest oczywiście bardzo wielka, ale nie przesądzająca o rzeczywistej ocenie obiektywnej. Mogę powiedzieć tak – jeżeli się patrzy na działanie gminy w perspektywie roku, to jest to perspektywa, która zabija możliwość obiektywnej oceny całości. To jest tak, jak patrzy się komuś z bardzo bliska w oczy, to się nie widzi twarzy. Dlatego bardzo proszę o to, aby badając wykonanie poszczególnych budżetów mieli Państwo dystans i patrzyli nieco szerzej ponad jednym rokiem, ponad nawet jedną kadencją. Gmina, nasza społeczność jest czymś oczywistym, naturalnym ze wszystkimi swoimi bolączkami i oczekiwaniami
i będzie wtedy, kiedy my już nie będziemy radnymi czy burmistrzami. Natomiast rzeczą naszej odpowiedzialności jest nie zamykanie się w kręgu tylko jednego roku, tylko prowadzenie tej gminnej polityki w sposób odpowiedzialny i z myślą o przyszłości, niezależnie od tego, kto tę przyszłość będzie realizował. Ja tak widzę swoją rolę. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za ten wynik głosowania”.    

 

Radny Sejmiku Wojewódzkiego i Nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz - Jarosław Przygodzki

Poinformował, że w związku z panującymi wysokimi temperaturami i istniejącym zagrożeniem na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy o lasach wprowadza od dnia 30 kwietnia br. zakaz wstępu do lasów Skarbu Państwa. W lasach działa podpalacz i jest to bardzo poważna sprawa. Zwrócił się o rozwieszenie tej informacji w sołectwach. Naruszenie zakazu wstępu do lasu karane będzie mandatem w wysokości 500 zł.

Poruszył sprawę Natury 2000. W maju zostaną przeprowadzone konsultacje z samorządami i jeżeli te wyrażą definitywny sprzeciw, to będzie cięcie projektów przygotowanych przez wojewódzkie zespoły specjalistów i może dojść do tego, że będzie można jeszcze pewne rzeczy wynegocjować. Liczy na poparcie radnych w tym zakresie.

Z działania 3.2 – Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Komunikacyjnej Gmina Końskie złożyła wniosek i była na liście rezerwowej a teraz weszła na listę podstawową. Budowa drogi gminnej Fidor – Stara Kuźnica stanowi jedno działanie – projekt a drugie budowa ul. Spacerowej i Turystycznej w Sielpi.
W maju powinny być już podpisywane umowy.

Gmina otrzyma także 20 tys. zł dofinansowania na zabytkowy klasztor w Kazanowie.   

 

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę po zakończeniu której wznowił obrady.

 

Ad. pkt 8

 

Rozpatrzenie projektów uchwał

 

a)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy – Pani Celiny Wróblewskiej był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej.

      

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 glosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/266/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

b)

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy – Pani Jadwigi Bakalarczyk był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 17 głosach za  (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/267/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.   

 

c)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy – Pana Jacka Wiadernego był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 glosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/268/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

d)

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Końskie, a właścicielami Anną i Bernardem Lengier był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 17 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/269/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Końskich przy ul. Olimpijskiej pod budowę obiektu nadawczego sieci komórkowej był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał następujące opinie:

-         Komisja Oświaty oraz Komisja Ochrony Zdrowia scedowały wyrażenie opinii do tego projektu uchwały na Komisję Rozwoju Gospodarczego.

-         Komisja Prawa i Praworządności nie wydała rozstrzygającej opinii przy 4 głosach za, 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się,

-         Komisja Rozwoju Gospodarczego wydała opinię negatywną przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

– poinformował Przewodniczący Rady.

 

Głos w dyskusji zabrali:

 

Radny Mariusz Czarnecki

Skutki umieszczenia masztu telefonii komórkowej na terenie osiedla to przede wszystkim pole elektromagnetyczne wywołujące nowotwory, szczególnie białaczkę u dzieci, chorobę Alzheimera, zaburzenia neurologiczne, udary mózgu. Tego typu maszty tworzą smog elektromagnetyczny wpływają na miażdżycę, udary mózgu, obniżają system odpornościowy.

Proponowana lokalizacja masztu mieści się w oazie sportu i rekreacji. Maszt będzie negatywnie wpływał na dzieci, młodzież i dorosłych korzystających z obiektu sportowego.   

Zwrócił się do radnych o rozwagę podczas głosowania nad omawianym projektem uchwały.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Przypomniał, że projekt uchwały nie dotyczy budowy masztu telefonii komórkowej tylko możliwości wydzierżawienia terenu, co oczywiście wiąże się z możliwością takiej budowy, ale nie przesądza o niej. Nie widział możliwości, żeby tego projektu radnym nie przedstawić, ponieważ mógłby się wówczas narazić na zarzut, że potencjalne dochody gminy traktuje jako coś nieistotnego. Dzierżawa jest bowiem dla gminy finansowo korzystna. Jeżeli więc ma się odrzucić dochody z tego tytułu w wysokości ok. 50 tys. zł rocznie, to powinna to zrobić Rada Miejska a nie Burmistrz. Co do wpływu masztu  telefonii komórkowej, to rozumie, że może on być badany również na etapie postępowania o decyzję środowiskową a potem o lokalizację inwestycji czy też warunki zabudowy. Przypomniał, że pierwszy maszt telefonii komórkowej został postawiony na budynku koneckiego szpitala. Podjęcie decyzji należy do radnych.

 

Radny Zbigniew Hybik

Wyraził poparcie dla stanowiska radnego Mariusza Czarneckiego. Nikt przecież nie chciałby sąsiadować z masztem radioaktywnym.

 

Radny Mariusz Czarnecki

Radni są za zwiększaniem dochodów Gminy, za rozwojem dostępu do telefonii komórkowej czy internetu. Chodzi tylko o wskazanie innej lokalizacji dla  proponowanej inwestycji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Przedstawiony projekt uchwały nie jest inicjatywą gminną. To do Gminy się zwrócono z taką prośbą. Zaznaczył, że gdyby jako Burmistrz odrzucił propozycję dodatkowych dochodów, to wzbudziłoby to słuszne wątpliwości. Jeśli decyzję podejmie tu Rada, to będzie to decyzja wspólna. Nie zdziwiłby się, gdyby po odrzuceniu przez radnych projektu uchwały za miesiąc pojawiła się informacja o wystąpieniu o lokalizację inwestycji celu publicznego czy też warunki zabudowy na prywatną działkę sąsiednią, ponieważ ktoś znalazł sposób, żeby zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

 

Radny Mariusz Czarnecki

Poinformował, że przeprowadził konsultacje społeczne i wszyscy mieszkańcy byli przeciwko powstaniu masztu.    

 

Wobec uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 2 głosach za, 12 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się nie przyjęła projektu uchwały.

 

 

f)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki oznaczonej w ewidencji nr 6224 o pow. 0,0254 ha będącej własnością Gminy Końskie na działki nr 6296/1 o pow. 0,0177 ha i nr 6196/3  o pow. 0,0026 ha stanowiące własność Skarbu Państwa był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/270/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

g)

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PWiK w Końskich Sp. z o.o. z siedzibą w Modliszewicach był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 17 radnych przy 15 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się  powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/271/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

 

h)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Końskie na lata 2007-2015” był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/272/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

i)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw: Koczwara, Piła, Pomyków był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/273/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

j)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/274/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

k)

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVII/197/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 16 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 1 glosie wstrzymującym się powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/275/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

l)

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć był opiniowany przez właściwe Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/276/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

ł)

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. był opiniowany przez Komisję Prawa i Praworządności oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i uzyskał pozytywną opinię. Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę do tego projektu uchwały. W dniu sesji wpłynęła druga autopoprawka – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Przedstawił autopoprawki budżetowe, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

 

Głos w dyskusji zabierali:

 

Radny Piotr Słoka

Chciałby usłyszeć opinię Rady Sportu nt. przeniesienia pieniędzy ze stypendiów zawodników na promocję miasta. Kiedy radni przenosili 100 tys. zł na remont hali przy ul. Stoińskiego sportową wówczas Burmistrz i działacze sportowi wskazywali, że radni załamali sport młodzieżowy, seniorski. Potem radni te pieniądze cofnęli. Zaznaczył, że dzięki radnym dzieci mają pieniądze na stypendia sportowe i są jednocześnie środki na remont hali. Dziś Burmistrz proponuje zabrać pieniądze „z kieszeni” zawodników i dać na działalność klubów, czyli na sędziów, trenerów i działaczy. Zadania promocyjne dla sportu obejmują delegacje sędziowskie, transfery, umowy dla trenerów.

Stwierdził cyt.:

„Chciałbym, aby moja wypowiedź została zanotowana w protokóle, że Pan Burmistrz dzisiaj przenosi pieniądze ze stypendiów, czyli zabiera z kieszeni zawodników i przenosi na działalność klubów, czyli na działaczy sportowych. Słyszeliśmy jaka była kampania przeciwko Radzie. Dzisiaj Pan Burmistrz przenosi pieniądze i jest wszystko w porządku i nie ma prezesów. Ja bym chciał usłyszeć opinię prezesów i Rady Sportu na ten temat. Skoro mamy to przegłosować, to musi być opinia, bo to jest twór społeczny, który miał doradzać Panu Burmistrzowi. Ja bym chciał, żeby dziś Pan radny Hybik powiedział jakie jest zdanie Rady Sportu”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wyjaśnił, że jest to wniosek, który wynika z wniosków samych klubów. Przewodniczący Rady brał udział w spotkaniu, na którym te kwestie były dyskutowane z działaczami klubowymi. Co do stypendiów, to nie jest tak, że każda decyzja może być jednakowo oceniana niezależnie od tego w jakim momencie została podjęta. Jeżeli w grudniu radni zdecydowali o zmniejszeniu kwoty na stypendia w sytuacji, w której ogłoszony był nabór wniosków stypendialnych i podjęto pierwsze działania w celu przyznania tych stypendiów, o tyle zwiększenie w trakcie roku kwoty na stypendia wcale nie oznacza, że te stypendia mogły być poza trybem przewidzianym w uchwale rozdzielone. Gmina ma rozdysponowaną taką kwotę jaka była w chwili kiedy program ruszył. To, że radni dołożyli 100 tys. zł nie oznacza, że ona mogła być niezgodnie z uchwałą rozdysponowana. Łatwiej by było, gdyby wtedy pieniądze te zostały. Stypendia zostały pomyślane jako sposób wynagrodzenia trudu sportowców i taka była jego intencja jako wnioskodawcy oraz radnych. Zmiana oznacza pewne przesunięcia pieniędzy w obrębie sportu, ale na innego rodzaju działania. To nie oznacza, że nie są one wprost przeznaczone na sport albo są wyłącznie przeznaczone na działaczy. Drużyna piłkarek ręcznych trenujących w klubie „Olimpia” awansowała w rozgrywkach wojewódzkich. Nie przewidziała ona awansu w ofercie konkursowej, ponieważ jest to młoda drużyna. Nie ma więc pieniędzy na wyjazd na zawody, na opłatę składki członkowskiej itd. Drużynie tej można pomóc poprzez podpisanie umowy o tym, że w trakcie rozgrywek będzie ona promować miasto, z którego zawodniczki się wywodzą. To samo dotyczy innych rodzajów działań, które nie mogły być przedmiotem umowy kończącej postępowanie konkursowe, jeżeli nie były możliwe do przewidzenia w trakcie składania aplikacji i rozstrzygnięć konkursowych. To nie jest też tak, że umowy promocyjne są umowami bezwarunkowymi dającymi klubom zupełną dowolność w ich wydatkowaniu. Umowy promocyjne są bowiem również obwarowane zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu wydatkowania, rozliczania. Nie zamierza jednak za tą propozycję zmian budżetowych „dawać ani ręki ani głowy”. Projekt zmiany jest oparty na wniosku samych zainteresowanych, czyli klubów sportowych. Jeżeli ten wniosek przejdzie, to podpisze z nimi umowę i przekaże pieniądze. Jeżeli nie, to nie - wyjaśnił.

 

Radny Piotr Słoka

Stwierdził cyt.:

„Dlatego pytam o opinię Rady Sportu, żeby nie było, że jak dzisiaj zagłosujemy za tą autopoprawką, za tym punktem o przeniesieniach, żeby jutro nie przylecieli prezesi z pretensjami a Pan Burmistrz ich wyśle do Rady Miejskiej i powie wtedy po raz kolejny, że Rada uszczupliła pieniądze na sport, bo kiedyś tak Pan Burmistrz twierdził, chociaż ja mówiłem, że nie uszczupliliśmy, bo przenieśliśmy na remont hali sportowej. Dzisiaj nie możemy podjąć takiej decyzji a oprócz tego Panie Burmistrzu, Pan jest dysponentem budżetu i ma Pan tyle możliwości wziąć z innego i przenieść czy nawet deficyt Pan może zwiększyć, bo dziś i tak Pan zwiększa po autopoprawce i przenieść bez kolizji, ale Pan tak jak powiedział kiedyś jest graczem, który gra na kilku szachownicach. Dla Pana jest ważniejsza gra z tą Radą niż dojście do jakiejś współpracy i zrobienia czegoś. Mógł Pan przenieść, jeśli potrzebne jest na promocję miasta. Chciałbym zadać pytanie Pani Skarbnik. Mieliśmy 139 tys. zł na promocji miasta a dzisiaj Pani pokazuje, że jest 202 tys. zł przed zmianami. Już mamy zwiększenie tych kwot o 95 tys. i jest 300 tys. na promocję miasta, gdzie dopiero się jeden kwartał skończył. Widzę, że Pan radny Hybik nie chce zabrać głosu w tej sprawie.

Panie Burmistrzu tak naprawdę już po tych komisjach, to ja nie wiem o co wam chodzi ze stowarzyszeniem. Mówi Pan, że jakieś stowarzyszenie złożyło wniosek. Nie mówi Pan tutaj na Radzie jakie stowarzyszenie. Stowarzyszenie już złożyło wniosek a dopiero Pan będzie ogłaszał konkurs. No to się pytam, jeśli Pan nie chce mówić nazwy tego stowarzyszenia, to ja powiem – stowarzyszenie ‘X’ złożyło wniosek a jutro stowarzyszenie ‘Y’ może wygrać konkurs i jak to się ma? Po drugie, Panie Burmistrzu jest zapis w załączniku wieloletnim i inwestycyjnym – zwiększa Pan o 620 tys. zł. Ja się teraz pytam – to stowarzyszenie ma wykonać tę inwestycję? Czy ta kwota 620 tys. zł nie powinna być włożona w paragraf gdzie są dotacje dla klubów i dla stowarzyszeń sportowych? Na dzień dzisiejszy jak to przegłosujemy to wynika, że to robi Gmina a nie żadne stowarzyszenie. Jest masa niejasności w tej sprawie. Są stowarzyszenia wiejskie a wybiera się stowarzyszenie za które Pan za dotację drobną 100 tys. zł dostał dyscyplinę finansową i Pan dzisiaj się nie boi? Dziękuję”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Co do zwiększenia kwoty na promocję, to nie odbyło się to w sposób tajny czy poufny tylko również decyzją radnych wprowadzono środki wynikające z otrzymanego grantu na organizację obozu zimowego na Słowacji. Zostało to wprowadzone na jednej z poprzednich sesji. Było to więc dyskutowane. Nie wie dlaczego miałoby się odrzucać pieniądze o które się występuje.

Jeżeli chodzi o to jakie stowarzyszenie gdzie składa wnioski, to odbiorcą wniosków w ramach ogłoszonego konkursu w programie rozwoju obszarów wiejskich jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego będące strukturą Urzędu Marszałkowskiego a nie Gmina Końskie. Konkurs organizowany przez Gminę Końskie dotyczy natomiast zadania pn. budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku w tym naborze oraz uzyskanie tzw. obietnicy dofinansowania. W związku z tym ktokolwiek złożył ma prawo ubiegać się o dotację gminną. Pod warunkiem ze złożył aplikację i uzyskał obietnicę wsparcia finansowego. Rezultatem tego działania jest, że  zamiast złożyć z Gminy jeden wniosek, to będą dwa wnioski i dwa dofinansowania zamiast jednego. Zamiast 1 boiska będzie ich 5.  Stowarzyszeń jest stosunkowo niewiele.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Zapytał w jakich pięciu miejscowościach powstaną boiska. Wie tylko
o Modliszewicach i Górnym Młynie.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Warunkiem rozpatrywania wniosków o dofinansowanie jest uchwalenie przez Radę Miejską planów odnowy poszczególnych miejscowości. Takie plany uchwalono dla Modliszewic, Górnego Młyna, Brodów, Sierosławic. Wąsoszy, Proćwina. Miejsca powstania boisk zostaną wybrane spośród tych miejscowości.

 

Radny Ernest Kruk

Odnosząc się do sprawy stypendiów sportowych zapytał czy można by było pozostawić wysokość stypendiów bez zmian oraz czy pieniądze w dziale dotyczącym  promocji miasta są obecnie w wystarczającej kwocie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Zwiększenie wydatków na promocję nastąpiło wskutek przyznania Gminie grantu z Funduszu Wyszehradzkiego na zorganizowanie międzynarodowego obozu młodzieżowego - narciarskiego. Pieniądze te zostały przyjęte, wprowadzone do budżetu i wydatkowane. Suma środków będąca w dyspozycji bez grantu jest stosunkowo niewielka i wynosi 139 tys. zł. Utrzymanie pieniędzy na stypendia sportowe jest przez zainteresowanych (prezesów klubów) traktowane jako niekoniecznie korzystne, ponieważ w świetle uchwały budżetowej wnioski dotyczące stypendiów, które były składane musiałyby być dopasowane. Zgodnie z obowiązującą uchwałą nie bardzo jest jak te środki wydać na stypendia socjalne. Odwrócenie raz podjętych decyzji nie jest łatwe. Działacze sportowi mocno naciskali, aby wprowadzić takowe zmiany.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapytał radnego Hybika czy Rada Sportu wie o wskazywanych zamierzeniach dotyczących przesunięcia środków ze stypendiów.

 

Radny Zbigniew Hybik

Stwierdził cyt.:

„W nawiązaniu do wypowiedzi kolegi radnego pod moim adresem, że nie chcę się wypowiedzieć, to zawsze się wypowiadam i będę się wypowiadał i tutaj – nie oszukujmy się, jeżeli mówi się o tym stowarzyszeniu, to powiedzmy, że jest to stowarzyszenie KSSPR, że stoi za tym Pan Prezes Środa, to Pan Środa – myślę, że nie stanie się nic takiego, że jest szefem kapitału, gdzie można coś czerpnąć, gdzieś coś tam pomóc, coś tam przepchnąć i tak dalej. Są takie pewne układy. Każdy tylko mówi poza ogródkiem a nikt nie chce, nie rozumiem tego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa – nie można tak mówić, że jakieś tam pieniądze, gdzieś tam pójdą do klubów działaczom, pensje, to czy tamto. Wcale jest to nie prawda. Jeżeli ktokolwiek działał w klubie sportowym ileś tam lat, to doskonale wie, że to nie jest możliwe, to nie są pieniądze przeznaczane ani na działaczy, ani na pensje ani na jakieś tam nagrody, są to specjalne przeznaczone z tym co mówi odpowiedni statut klubu”.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapytał radnego Hybika czy Rada Sportu opiniowała przeniesienie środków ze stypendiów.

 

Radny Zbigniew Hybik

Odpowiedział, że nic nie wie na ten temat.

 

Radny Andrzej Kosierkiewicz

Zapytał dlaczego Komisja Sportu nie bierze udziału w rozmowach. Wszystko odbywa się poza. Dziś podrzuca się autopoprawkę na sesji i proponuje się przerzucenie pieniędzy ze stypendiów na promocję miasta poprzez sport. Jego zdaniem przed poddaniem propozycji zmian budżetowych pod głosowanie, radni powinni poznać opinię Rady Sportu czy ewentualnie od działaczy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

W regulaminie pracy Rady Sportu nie ma o ile dobrze pamięta zapisu o opiniowaniu przez ten organ zmian w budżecie. Rada Sportu w ramach swoich kompetencji rozpatrzyła wnioski klubów oraz Burmistrza o przyznanie stypendiów sportowych w wysokościach wynikających z uchwały budżetowej. Na podstawie opinii Rady Sportu wydał zarządzenie przyznające stypendia. Później radni wprowadzili dodatkowe pieniądze. Teraz jest problem, ponieważ uchwała o stypendiach przewiduje, że wnioski mają wpływać w określonym trybie i być przedmiotem rozpatrzenia. W omawianej kwestii występuje inicjatywa działaczy sportowych bez której nie zaproponowałby radnym wskazywanej propozycji zmian budżetowych.    

 

Radny Piotr Słoka

Stwierdził cyt.:

„Dzisiaj działacze klubowi doszli do wniosku, że duże pieniądze nie idą w ich ręce, idą w ręce dzieci bezpośrednio i to im najbardziej przeszkadza a mam podejrzenie, że to jest drugie dno. Zbliża się już okres wyborczy i trzeba organizować igrzyska  i są pieniądze potrzebne na zadania promocyjne – otwierania stadionów i innych rzeczy i na to są pieniądze.

Panie Burmistrzu! Przyzwoicie by Pan powiedział a nie pokrętnie. W tamtym roku Panu brakło 100 tys. zł w budżecie. Zmianami Pan podniósł chyba o 135 tys. zł na stypendia. W tym roku chce Pan nas przekonać, że te stypendia nie zostaną wykorzystane”.

 

Radna Ewa Swat

Przyznała, że jest członkiem jednego ze stowarzyszeń. Rzeczywiście nikt nie planował, że drużyny młodzików oraz juniorów młodszych zajdą tak wysoko. Jednej drużynie szykuje się wyjazd do Głogowa a dla drugiej miejsce wyjazdu nie jest jeszcze znane. Trzeba opłacić koszty wyjazdu a w kasie klubowej na takie cele nie zostały przewidziane pieniądze. Wczoraj trenerzy obydwu drużyn pytali czy są jakieś szanse na pozyskanie środków.

 

Radny Piotr Słoka       

Zaznaczył, że radni nie są przeciwni wsparciu finansowemu dla drużyn. Burmistrz ma jednak do dyspozycji cały budżet i jeśli by chciał to przeniósłby środki z puli przeznaczonej na remont hali sportowej skoro środków w tej chwili nie da się wykorzystać. Chce się jednak za wszelką cenę postawić na swoim i przenieść środki ze stypendiów a można by było przenieść inną kwotę z innego miejsca. Wprowadza się do budżetu prawie 700 tys. zł na boiska wielofunkcyjne a Burmistrz nie potrafi odpowiedzieć w jakich miejscowościach one konkretnie powstaną.

Złożył dwa wnioski do zmian w budżecie:

 1. W dziale 926 rozdziale 92695 § 3040 – nie dokonywać zmniejszenia a tym samym nie zwiększać planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75075
  § 4300.
 2. W nazwie zadania inwestycyjnego w załączniku wieloletnim „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich” dopisać w nawiasie „w tym
  w Górnym Młynie i Modliszewicach”.   

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Przyznanie dodatkowych środków na stypendia już w bieżącym roku w sytuacji gdy program gminny przewiduje nabór wniosków do końca poprzedniego roku i tylko te wnioski mogą być przedmiotem rozpatrzenia powoduje askuteczność takiego działania. Zaznaczył, że skoro jako Burmistrz jest odpowiedzialny za realizację finansów gminnych, to będzie musiał się wytłumaczyć klubom dlaczego nie ma pieniędzy dla dzieci na wywalczony awansem turniej itp.

 

Radny Piotr Słoka          

Stwierdził, że nie jest prawdą to, co mówi Burmistrz. W roku 2008 było 100 tys. zł na stypendia a potem drugie w sierpniu i nie było problemów z wykorzystaniem środków. Teraz są komplikacje, ponieważ to radni przyznali dodatkowe środki na stypendia.

 

Radny Ernest Kruk

Zapytał jaka kwota jest obecnie potrzebna, aby mogła usatysfakcjonować Burmistrza oraz być przeznaczona na dofinansowanie klubów sportowych i czy obecnie znajdujące się w budżecie środki na promocji by wystarczyły. Chciałby wiedzieć ile pieniędzy jest potrzebnych. Być może uda się znaleźć środki w innym miejscu niż stypendia sportowe.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę po zakończeniu której wznowił obrady.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapytał ile zostało środków na promocji gminy.

 

Skarbnik Miasta i Gminy – Beata Lis

Według stanu na dzień 31 marca br. na plan 202 100 zł wydano 155 657,33 zł.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Propozycja przesunięcia środków ze stypendiów została sformułowana na wniosek klubów. Gdyby klubom na tym nie zależało, to by takiego wniosku nie zgłaszały. Poinformował, że wpłynęło do niego kilka wniosków o wsparcie finansowe w ramach promocji na działania, które nie były przewidziane w konkursach.
W przypadku nie przyjęcia propozycji klubów pozwoli sobie odsyłać ich przedstawicieli do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o udzielenie wyjaśnień dlaczego nie można podpisać umów.  

 

 Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku, aby  w dziale 926 rozdziale 92695 § 3040 – nie dokonywać zmniejszenia a tym samym nie zwiększać planu wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 9  głosach za i 9 głosach przeciwnych ww. wniosku nie przyjęła.

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku, aby 
w nazwie zadania inwestycyjnego w załączniku wieloletnim „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich” dopisać w nawiasie „w tym
w Górnym Młynie i Modliszewicach”.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 12 głosach za i 6 głosach wstrzymujących się ww. wniosek przyjęła.

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz
z przyjętym wnioskiem.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/277/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

m)

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ruda Maleniecka położonych na terenie Gminy Końskie, obrębie leśnym Ruda Maleniecka nie był opiniowany przez Komisje Rady i radni otrzymali go przed sesją – poinformował Przewodniczący Rady.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Przedstawił uzasadnienie do ww. projektu uchwały.

(Uzasadnienie stanowi integralną część przedłożonego projektu uchwały).

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 17 głosach za i 1 głosie przeciwnym powzięła

 

U C H W A Ł Ę  NR XXXVIII/278/2009

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

 

Ad. pkt 8

 

Rozpatrzenie protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rady Miejskiej

 

I.

Radny Piotr Słoka – Członek Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej

Przedstawił protokół dotyczący zbadania przyczyn zalania wodą budynku wielofunkcyjnego z lokalami socjalnymi w Końskich przy ul. 1-go Maja 57.

(W/w protokół stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

 

 

Glos w dyskusji zabierali:

 

Radny Piotr Słoka

Jeżeli Prezes Szatkowski napisał w piśmie, że w roku 2004 zerwana została umowa na dostarczanie wody do tego obiektu i PWiK do dnia awarii nie podłączył wody do tego budynku, to skąd się tam woda znalazła – zapytał.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Umowa jest dokumentem dwustronnym. Wcześniej obowiązywała ona pomiędzy K.Z.O. a ZWiK. Z chwilą kiedy K.Z.O. przestało być właścicielem tego budynku, ta umowa została rozwiązana. W tej sprawie na wniosek obywatela konecka prokuratura prowadziła postępowanie sprawdzające. Na wniosek prowadzącej szczegółowe postępowanie Komendy Powiatowej Policji prokurator badając dokumenty odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie uznając, że nie ma żadnych przesłanek do uznania, że miało miejsce przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź inne przestępstwo.

Co do kosztów to trudno oszacować koszt prac naprawczych wykonywanych przez pracownika gospodarczego UMiG w ramach umowy o pracę.

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego protokołu.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) ww. protokół przyjęła.

 

II.

Radny Tomasz Milcarz – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej

Przedstawił protokół z kontroli wymiaru i windykacji należności podatku od nieruchomości od podmiotów gospodarczych.

(W/w protokół stanowi załącznik niniejszego protokołu).

 

Głos w dyskusji zabierali:

 

Radny Piotr Słoka

OSiR w przeciwieństwie do szpitala jest małą firmą.  Wydaje mu się, że OSiR istnieje tylko po to, aby mu podatki umarzać. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Kwota umorzenia podatku dla szpitala była znacznie wyższa niż dla OSiR (ponad 130 tys. zł). Natomiast OSiR ma wymiar podatku, który uwzględnia nie tylko jego własność ale także tereny ogólnodostępne przekazane mu w zarząd w Sielpi. OSiR został powołany jako spółka gminna do administrowania Sielpią ze wskazaniem jako źródła dochodów czynszów dzierżawnych płaconych przez ośrodki wypoczynkowe mające swoje siedziby na Sielpi i korzystające z gruntu gminnego. W latach 2001–2003 większość ośrodków wypoczynkowych uzyskała tytuł prawny do gruntów a tym samym OSiR stracił główne źródło swoich dochodów. OSiR intensywnie pracuje nad odbudową swojego majątku. Spółka wykonuje zadania publiczne, administruje Sielpią jako ośrodkiem, dba o tereny ogólnodostępne. Jednocześnie nie ma dochodów, które poprzednio konstytuowały jej działalność. Te dochody dopiero musi zbudować w oparciu o modernizowaną bazę. Stąd też pomoc udzielana tej spółce. Bez tej pomocy trzeba by było prawdopodobnie tą spółkę zlikwidować.        

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego protokołu.

 

Rada Miejska w obecności 18 radnych przy 18 głosach za (jednogłośnie) ww. protokół przyjęła.

 

 

Ad. pkt 10

 

Informacje i komunikaty:

 

 

I.

Radna Ewa Swat - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zapoznała z pismem zawierającym zarzuty p. Ryszarda Tusińskiego zam. Końskie ul. Sosnowa 11 na przewlekłe załatwianie sprawy przez UMiG.

 

Przewodniczący obrad

Ww. pismo skierował do Komisji Prawa i Praworządności celem zbadania zarzutów w nim podniesionych i przygotowania odpowiedzi.

 

II.

Radna Ewa Swat - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zapoznała z pismem Urzędu Gminy Klimontów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Poinformował, że zainteresowani udzieleniem wsparcia finansowego poszkodowanym wymienionym w piśmie otrzymają numer konta bankowego
w Biurze Rady Miejskiej.

 

III.    

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapoznał z ofertą szkoleniową – temat – rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy.

 

IV.

Radna Ewa Swat - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zapoznała z pismem Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego kampanii „Rok 2009 rokiem pracownika socjalnego”.

 

V.

Radna Ewa Swat - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zapoznała z pismem Gminy Dwikozy.

 

VI.

Radna Ewa Swat - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zapoznała z pismem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich.

 

Radny Krzysztof Jasiński

Poinformował, że współorganizatorem imprezy jest UMiG w Końskich oraz Starostwo Powiatowe. Dobrze by było, aby w akcji wzięli również udział radni. Byłby wdzięczny za zakupienie jakichkolwiek gadżetów dla dzieci biorących udział w biegu.

 

Ad. pkt 11

 

              Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady – Marian Gąszcz  podziękował za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Końskich.

 

 

Protokółowali                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jadwiga Świeboda                                                     Marian Gąszcz

Kierownik Biura Rady Miejskiej

 

Rafał Kuba

Inspektor Biura Rady Miejskiej                                         

 

     

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/07/21 09:58:32
Redaktor: Administrator