Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 UCHWAŁA Nr 1/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 7 lutego 2005r.


w sprawie: wdrożenia „Regulaminu Komisji Rewizyjnej przy Staropolskim Związku Gmin i Miast”Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 22 ust.7 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:


§ 1. Wprowadza się do stosowania „ Regulamin Komisji Rewizyjnej przy Staropolskim Związku Gmin i Miast „ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                     Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

                                                                                    Tomasz SłokaZałącznik do Uchwały Nr 1/05
Zgromadzenia SZGiM z dnia 7 lutego.2005rR E G U L A M I N

Komisji Rewizyjnej przy Staropolskim Związku Gmin i MiastRozdział I

Zadania i zasady funkcjonowania Komisji§ 1. Komisja Rewizyjna jest ciałem kolegialnym powołanym do kontroli zadań realizowanych przez organy wykonawcze Staropolskiego Związku Gmin i Miast w zakresie wynikającym ze Statutu Związku.

2. Komisję i jej Przewodniczącego powołuje Zgromadzenie Związku.


§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Związku należy przez to rozumieć Staropolski Związek Gmin i Miast

Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin

i Miast

Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Staropolskiego Związku Gmin i Miast

Komisji należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Staropolskiego Związku Gmin

i Miast

 

§ 3 . Komisja w szczególności:

 1. kontroluje działaność Związku i podporządkowanych mu jednostek,

 2. bada roczne sprawozdanie z działaności Związku,

 3. bada bilans i zamknięcie rachunków Związku,

 4. opiniuje wykonanie Planu Wydatków i Dochodów Związku,

 5. występuje z wnioskiem do Zgromadzenia o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi

Rozdział II

Tryb sprawowania kontroli przez Komisję§ 4. Komisja przeprowadza kontrolę funkcjonowania Związku poprzez pryzmat: zgodności z obowiązującym prawem, celowości, gospodarności, rzetelności i sprawności organizacyjnej następujący zakres podmiotowy:

 • wykonywanie przez Zarząd uchwał Zgromadzenia,

 • rozpatrywanie przez Zarząd zgłoszonych skarg i wniosków,

 • wykonywanie przez Zarząd wniosków pokontrolnych zgłoszonych przez instytucje z zewnątrz.

§ 5.1. Komisja przeprowadza kontrole:

 • na podstawie corocznego planu kontroli,

 • doraźne z własnej inicjatywy,

 • na zlecenie Przewodniczącego Zgromadzenia

 • na zlecenie co najmniej 2 członków Zgromadzenia.

2. Plan kontroli Komisji zatwierdza Zgromadzenie

 

§ 6. Zespół kontrolujący w trakcie kontroli może korzystać z opinii biegłych.

 

§ 7. Przewodniczącego zespołu kontrolującego ustala Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.

 

§ 8. Zespół kontrolujący ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów pozostających w dyspozycji Związku.

 

§ 9. Po zakończeniu kontroli zespół sporządza w ciągu 14 dni protokół pokontrolny zawierający:

 • skład zespołu,

 • wskazanie przedmiotu i terminu kontroli,

 • opis stanu faktycznego stwierdzonego w czasie kontroli,

 • wykaz stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem dowodów, dokumentów i wyjaśnień kontrolowanych osób - na podstawie których ustalono nieprawidłowości,

 • wnioski pokontrolne,

 • podpisy członków zespołu kontrolującego,

 • adnotację kontrolowanego o zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym.

§ 10.1. Po jednym egzemplarzu protokołu Przewodniczący zespołu kontrolującego przekazuje Przewodniczącym Zgromadzenia oraz Zarządu.

2.Oryginał protokołu pokontrolnego przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział III

Organizacja pracy Komisji§ 11.1.Komisja Rewizyjna liczy 8 członków.

2. W skład Komisji wchodzą członkowie Zgromadzenia – po jednym przedstawicielu każdej gminy.

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybierany przez Zgromadzenie .

 

§ 12. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.§ 13. Kadencja komisji trwa równolegle z kadencją Zgromadzenia.


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/04/18 11:28:18
Redaktor: Administrator