Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 10/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 14 września 2005r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za I półrocze 2005 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity - Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r  Nr 102. poz. 1055 oraz Nr 116 poz.1203) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264 Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114) – uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miasta przyjmuje przedłożone przez Zarząd SZG i M sprawozdanie z wykonania budżetu.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Krzysztof Obratański

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:29:55
Redaktor: Administrator