Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 11/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 14 września 2005r.

 

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2005 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity - Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568, z 2004r  Nr 102. poz. 1055 oraz Nr 116 poz.1203) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. Nr 455 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264 Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114) – uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na 2005 rok o kwotę 106 500.00 zł.

 

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Związku na 2005 rok o kwotę 106 500.00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.         

 

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku na 2005 rok o kwotę 25  726.00 zł.

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Związku na 2005 rok o kwotę 25 726.00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.         

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Krzysztof Obratański

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 11/2005

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 14 września 2005r.

 

Zmiany w budżecie SZGiM na 2005 r.

I.                   Dochody budżetowe

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

900

 

 

 

 

 

 

90003

 

 

 

 

 

 

 

2310

 

 

2900

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień            
(umów) pomiędzy jednostkami samorządu teryt.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

106 500

106 500

 

 

106 500

 

 

 

106 500  

106 500

 

 

 

 

 

106 500

R a z e m

106 500

106 500

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 11/2005

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 14 września 2005r.

 

Zmiany w budżecie SZGiM na 2005r.

II.                Wydatki budżetowe

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdz.

 

§

 

Treść

Plan

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

900

 

90003

 

 

3020

4010

4110

4120

4140

4 300

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wpłaty na PFRON

Zakup usług pozostałych

 

   25 726

   25 726

   4 150

-

 -

    9 400

   10 176

    2 000

 

25 726

25 726

-

21 945

  3 781

-

-

-

 

 

R a z e m

 

25 726

 

25 726

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr .2/06.

Zgromadzenia SZGiM

z dnia .27  marca 2006 r.

 

Dochody budżetu w 2006 roku

 

 

 

 

 

 

Lp.

Dział klasyfikacji

 

Źródło dochodów ( paragrafy klasyfikacji )

 

Plan na 2006 rok

1

2

3

4

I. Dochody

    własne

 

17 638

1.

750

Administracja publiczna

17 638

 

 

• Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  § 2900

17 638

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU

17 638

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .2/06

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 27 marca 2006r

 

Wydatki budżetu w 2006 roku

 

.Lp.

Nazwa działu

i rozdziału

Symbol

Wydatki

 

Dział

ogółem (6+11)

bieżące

majątkowe

razem

w tym

wynagrodzenia

i pochodne

 

dotacje

obsługa długu

z tyt. poręczeń i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Wydatki na zadania własne

 

28 471

28 471

20 047

0

0

0

0

 

1. Administracja publiczna

750

26 879

26 879

18 735

0

0

0

0

 

Pozostała działalność

Rozdział 75095

26 879

26 879

18 735

0

0

0

0

 

2. Różne rozliczenia

758

280

280

0

0

0

0

0

Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział 75818

280

280

0

0

0

0

0

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

1 312

1 312

1 312

0

0

0

0

 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90003

1 312

1 312

1 312

0

0

0

0

RAZEM

 

28 471

28 471

20 047

0

0

0

0

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .2/06

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 27 marca 2006 r.,

 

Przychody i rozchody budżetu

(w złotych)

 

Lp.

Przychody

Kwota

1.

Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952)

w tym:

1.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)

1.2.

pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)

 

2.

Papiery wartościowe (§ 931)

 

 

w tym:

 

2.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE(§ 931)

3.

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych  (§ 931)

 

w tym:

 

3.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)

4.

Spłata pożyczek udzielonych (§ 951)

 

5.

Nadwyżka z lat ubiegłych  (§ 957)

10 833

6.

Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 9441))

 

7.

Inne źródła

(§ 955 i § 994)

 

7.1.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)

7.2.

Przychody z lokat (§ 994)

 

 

Razem przychody

10 833

 

Rozchody

 

1.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych

(§ 992, 963)

 

 

w tym:

 

1.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)

1.2.

pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)

 

2.

Wykup papierów wartościowych (§ 982)

 

 

w tym:

 

2.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)

3.

Wykup obligacji samorządowych (§ 982)

 

 

w tym:

 

3.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)

4.

Udzielone pożyczki (§ 991)

 

5.

Lokaty w bankach (§ 994)

 

6.

Inne cele (§ 995)

 

 

Razem rozchody

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:34:45
Redaktor: Administrator