Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 4/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 7 lutego 2005r.w sprawie: określenia wysokości kwoty do której Zarząd SZGiM może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.Na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:§ 1. Upoważnia się Zarząd SZGiM do samodzielnego zaciągania zobowiązania w okresie roku obrachunkowego w wysokości nieprzekraczającej 5 000.00 zł ( słownie złotych: pięć tysięcy ).§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                 Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

                                                                                   Tomasz Słoka

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/04/18 12:08:04
Redaktor: Administrator