Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 6/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 15 kwietnia 2005r.w sprawie: wdrożenia programu „ Ekolog „Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ), oraz § 10 ust. 1 i § 22 ust.7 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:§ 1. Wprowadza się do stosowania zestaw przedsięwzięć aktywizujących osoby bezrobotne pozostające w szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez okresowe zatrudnienie przy pracach związanych z ochroną środowiska i poprawą estetyki środowiska naturalnego zawartych w programie „ Ekolog „ - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                    Krzysztof Obratański

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/04/19 08:20:46
Redaktor: Administrator