Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 7/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 17 maja 2005r.

 

w sprawie: powołania Skarbnika Związku (Głównego Księgowego) w Staropolskim Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich uchwala się co następuje:

 

§ 1. Powierza się obowiązki  Skarbnika Związku (Głównego Księgowego)

Pani Małgorzacie Staszczyk.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Krzysztof Obratański

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Na podstawie § 32 Statutu Związku do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.

do właściwości Zgromadzenia Związku należy powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku (Głównego Księgowego) - § 10 ust. 3.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:18:15
Redaktor: Administrator