Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 9/05

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 17 maja 2005r.

 

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r 7Nr 102. poz. 1055 oraz Nr 116 poz.1203), art. 119 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. Nr 455 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264 Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i 273 poz. 2703, z 2005r. Nr 14 poz. 114) oraz § 10 ust. 5 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast – uchwala co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na 2005 rok o kwotę 256 000.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku na 2005 rok o kwotę 256 000.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Krzysztof Obratański

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 9/2005

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 17 maja 2005r.

 

 

Zmiany w budżecie SZGiM na 2005 r.

I.                   Dochody budżetowe

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

750

 

75095

 

 

 

 

2900

Administracja publiczna

 

Pozostała działalność

 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

256 500

 

256 500

 

 

 

256 500

-

 

-

 

 

 

-

R a z e m

256 500

-

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 9/2005

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 17 maja 2005r.

 

Zmiany w budżecie SZGiM na 2005r.

II.                Wydatki budżetowe

 

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

900

 

90003

 

 

3020

4010

4110

4120

4140

4280

4440

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wpłaty na PFRON

Zakup usług zdrowotnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

256 500

256 500

   4 400

163 770

  28 220

    5 000

    3 010

    9 500

  42 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R a z e m

256 500

-

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:26:14
Redaktor: Administrator