Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 2/06

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 27 marca 2006r.

 

w sprawie: wysokości składki członkowskiej w Staropolskim Związku Gmin i Miast na 2006 rok.

 

Na podstawie § 10 ust. 8 oraz § 17 ust.1 i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się wysokość składki na 2006 rok dla poszczególnych członków Związku obliczonej jako iloczyn liczby mieszkańców poszczególnych gmin wg stanu na 31.12.2005 roku x 0.30 zł tj.

 

·                    Gmina Fałków                                    1 554.90 zł

·                    Gmina Gowarczów                             1 484.10 zł

·                    Gmina Końskie                                 11 482.50 zł

·                    Gmina Radoszyce                               2 897.40 zł

·                    Gmina Ruda Maleniecka                     1 052.70 zł

·                    Gmina Słupia                                      1 114.50 zł

·                    Gmina Smyków                                  1 144.50 zł

·                    Gmina Stąporków                               5 726.70 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Krzysztof Obratański

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z § 27. ust. 1 i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich członkowie Związku uczestniczą w kosztach działalności Związku według stawki ustalonej na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia.

Pierwotnie została ona ustalona w wysokości 0.20 zł od 1 mieszkańca Gminy wg stanu na 31.12. roku poprzedzającego rok budżetowy.

Z uwagi na możliwy wzrost wydatków Zarząd proponuje podniesie stawki do 0.30 zł.

Główną zasadą uczestnictwa Gminy w kosztach działalności Związku jest proporcjonalność liczby mieszkańców w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców zamieszkujących tereny gmin będących członkami Związku.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:43:45
Redaktor: Administrator