Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 3/06

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 27 marca 2006r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z póź. zm.), w związku z art. 173, 184 ust.1, pkt 1,2,3,4 ust. 2 pkt 2 art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast w wysokości

26 457 zł - zgodnie  z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast  w wysokości

37 290 zł

z tego

 

a) wydatki bieżące             37 290 zł

w tym:

-                   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            28 866 zł

b) wydatki majątkowe                   0 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę  pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości                                            10 833 zł

 

2. Deficyt budżetu,  o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych                                         10 833 zł.

 

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości                                10 833 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 280 zł, w dziale 758.

 

- 2 -

 

§ 6. Upoważnia się  Zarząd Związku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń.

 

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Krzysztof Obratański

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Budżet został opracowany w oparciu o n/w przepisy:

 

·                    ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

·                    ustawę z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych,

·                    statut Staropolskiego Związku Gmin i Miast

 

oraz propozycje Burmistrzów i Wójtów Gmin członków SZG i M.

 

Zaplanowany na 2006 rok budżet Związku po stronie dochodów opiewa na kwotę 26 457.00 zł, która pochodzi wyłącznie ze składek członkowskich.

Planowane dochody zostały określone wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu Związku na 2006 rok wynoszą  37 290.00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 10 833.00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych.

Planowane wydatki zostały określone wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

 

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr .3/06

Zgromadzenia SZGiM

z dnia .27 marca 2006 r.

 

Dochody budżetu w 2006 roku

(w złotych)

Lp.

Dział klasyfikacji

Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)

Plan na 2006 rok

1

2

3

4

I. Dochody

własne

 

26 457

1.

750

Administracja publiczna

26 457

 

 

• Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900

26 457

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU

26 457

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .3/06

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 27 marca 2006r.

 

Wydatki budżetu w 2006 roku

(w złotych)

Lp.

Nazwa działu

i rozdziału

Symbol

Wydatki

Dział

ogółem (6+11)

bieżące

majątkowe

razem

W tym

wynagrodzenia

i pochodne

dotacje

obsługa długu

z tyt. poręczeń i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Wydatki na zadania własne

 

37 290

37 290

28 866

0

0

0

0

1. Administracja publiczna

750

35 698

35 698

27 554

0

0

0

0

Pozostała działalność

Rozdział 75095

35 698

35 698

27 554

0

0

0

0

2. Różne rozliczenia

758

280

280

0

0

0

0

0

Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział 75818

280

280

0

0

0

0

0

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

1 312

1 312

1 312

0

0

0

0

Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90003

1 312

1 312

1 312

0

0

0

0

RAZEM

 

37 290

28 471

28 866

0

0

0

0

 

Załącznik Nr 3

do uchwały  Nr 3/06

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 27 marca 2006 r.

 

Przychody i rozchody budżetu

(w złotych)

Lp.

Przychody

Kwota

1.

Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952)

w tym:

1.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności UE (§ 903)

1.2.

pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)

 

2.

Papiery wartościowe (§ 931)

 

 

w tym:

 

2.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności UE (§ 931)

3.

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931)

 

w tym:

 

3.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności UE (§ 931)

4.

Spłata pożyczek udzielonych

(§ 951)

 

5.

Nadwyżka z lat ubiegłych

(§ 957)

10 833

6.

Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 9441))

 

7.

Inne źródła

(§ 955 i § 994)

 

7.1.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)

7.2.

Przychody z lokat (§ 994)

 

 

Razem przychody

10 833

 

Rozchody

 

1.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)

 

 

W tym

 

1.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności UE (§ 963)

1.2.

pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992

 

2.

Wykup papierów wartościowych (§ 982)

 

 

w tym:

 

2.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności UE    (§ 982)

3.

Wykup obligacji samorządowych (§ 982)

 

 

w tym:

 

3.1.

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności UE (§ 982)

4.

Udzielone pożyczki

(§ 991)

 

5.

Lokaty w bankach (§ 994)

 

6.

Inne cele (§ 995)

 

 

Razem rozchody

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:51:35
Redaktor: Administrator