Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 4/06

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 27 marca 2006r.

 

w sprawie: wdrożenia programu „Ekolog – BIS”.

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001), oraz § 10 ust. 1 i § 22 ust.7 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się do stosowania zestaw przedsięwzięć aktywizujących  osoby bezrobotne pozostające w szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez okresowe zatrudnienie przy pracach związanych z ochroną środowiska i poprawą  estetyki środowiska naturalnego zawartych w programie „Ekolog – BIS” - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Krzysztof Obratański

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 13:56:43
Redaktor: Administrator