Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 6/06

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 25 maja 2006r.

 

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2006 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity - Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102. poz. 1055,Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441oraz z 2006 r. Nr 17 poz.128) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zmianami) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na 2006 rok o kwotę 210.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku na 2006 rok o kwotę 210.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Tomasz Słoka

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Budżet został opracowany w oparciu o n/w przepisy:

 

·                    ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.,

·                    ustawę z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych,

·                    statut Staropolskiego Związku Gmin i Miast

 

oraz propozycje Burmistrzów i Wójtów Gmin członków SZG i M.

 

Zaplanowany na 2006 rok budżet Związku po stronie dochodów opiewa na kwotę 26 457.00 zł, która pochodzi wyłącznie ze składek członkowskich.

Planowane dochody zostały określone wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu Związku na 2006 rok wynoszą  37 290.00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 10 833.00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych.

Planowane wydatki zostały określone wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 14:29:34
Redaktor: Administrator