Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 1/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia  26 lutego 2007r.

 

w sprawie: odwołania Skarbnika Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

 

Na podstawie § 10 ust.3 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1. Z dniem 31 marca 2007 roku odwołuje się z funkcji Skarbnika Staropolskiego Związku Gmin i Miast Panią Małgorzatę Staszczyk.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Tomasz Słoka

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 14:31:49
Redaktor: Administrator