Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 10/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007r.

 

w sprawie: zmian w Statucie Staropolskiego Związku Gmin i Miasta z siedzibą w Końskich.

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 ), § 7 w związku z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków ( Dz. U. Nr 121 poz. 1307 ), § 52 Statutu Staropolskiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Końskich uchwala się co następuje:

 

§ 1. W prowadza się następujące zmiany w Statucie Związku:

 

1)       dotychczasowy   § 5 otrzymuje oznaczenie § 5.1. oraz dodaje się ustęp 2 następującej treści:

Związek może prowadzić działalność poza granicami kraju.

2)    w § 7 ust. 1 pkt 6 wyraz „ turystki „ zastępuje się wyrazem „ turystyki „

3)    dotychczasowy § 8 otrzymuje oznaczenie § 8.1 i otrzymuje brzmienie: Organami Związku są:

.   Zgromadzenie Związku     -      organ stanowiący i kontrolny, zwany dalej „Zgromadzeniem „

.   Zarząd Związku                 -      organ wykonawczy zwany dalej „Zarządem „

.  Komisja Rewizyjna              -      organ kontrolny

 

oraz dodaje się ustęp „ 2 „ następującej treści:

 

Działalność organów jest jawna i obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na posiedzenia Zgromadzenia, dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Związku.

4)    w § 9 skreśla się ustęp „ 5 „:

5)    § 10 otrzymuje brzmienie:

„ Do właściwości Zgromadzenia należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawie:

a)       przyjęcia statutu Związku,

b)       zmiany Statutu Związku

c)       rozwiązania Związku,

d)       budżetu Związku,

e)       o udzieleniu łub nie udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku,

f)        powołania i odwołania Skarbnika Związku na wniosek Przewodniczącego Zarządu

g)       określenia wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

h) wdrożenia wewnętrznych regulaminów Związku

1)  rodzaju i wysokości składek oraz świadczeń na rzecz Związku
J) przyjęcia członka do Związku

k) skreślenia lub wykluczenia członka ze Związku,

ł) rozwiązania Związku

 

2)   wybór i odwołanie Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Wiceprzewodniczącego,

3)      wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego o członka Zarządu.

4)      wybór i odwołanie władz Komisji Rewizyjnej,

5)      ustalanie kierunków pracy Zarządu,

6)      przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu

7)      ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,,

8)      wybór stałych i doraźnych komisji Zgromadzenia,

9)      zaciąganie długoterminowych pożyczek,

 

10)      zbywanie i obciążanie majątku Związku,

11)      przyjmowanie na rzecz Związku darowizn, zapisów i dotacji,

12)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Związk

 

6)      w § 15 pkt 3 skreśla się wyraz „ jeden „

7)      w § 17 pkt 3 dodaje się ust. 7 następującej treści :„

„ prowadzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Związku „,

oraz ust. „ 8 „ następującej treści

„ spełnianie funkcji Pracodawcy wobec pracowników Związku „,

8)      w § 19 pkt 4 po wyrazie „ zakładu „ dodaje się wyraz '.„pracy „

9)      w § 22 w ust. 1 skreśla się wyraz „ się „natomiast ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„ Komisja składa się z 5 członków wybieranych w głosowaniu jawnym przez Zgromadzenie „

 

Ponadto ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

  W skład Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani wyłącznie członkowie }   Zgromadzenia „.

 

10)    §23 otrzymuje brzmienie:

 

Do zadań Komisji w szczególności należy:

1)      kontrola statutowej i finansowej działalności Związku oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,

2)      badanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Związku i występowan do Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządo absolutorium,

3)      kontrola realizacji uchwal Zgromadzenia.

 

11)       w § 26 dodaje się ustęp „ 6 „ w brzmieniu: „ świadczenia Gmin na rzecz Związku „

12)       §27 otrzymuje brzmienie:

 

„ Wysokość corocznej składki członkowskiej ustalana jest proporcjonalnie do ilości mieszkańców zameldowanych na terenach poszczególnych Gmin - członków Związku, wg stanu na koniec każdego roku poprzedzającego rok obrachunkowy."

 

13)    §33 otrzymuje brzmienie:

 

   /.   Przystąpienie  do  Związku  wymaga podjęcia  uchwały przez Radę zainteresowanej Gminy o przystąpieniu do Związku.

 

2. O przyjęciu Gminy do Związku decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określając jednocześnie warunki przystąpienia Gminy do Związku."

 

14)      w § 36 skreśla się ust. „ 2 „

15)      §38 otrzymuje brzmienie:

„ Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1)     rezygnacji z członkostwa,

2)     skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres conajmniej 12 miesięcy,

3)     wykluczenia ze Związku z powodu nieprzestrzegania Statutu Związku, uchwal organów Związku, podejmowania działań sprzecznych z cełami i zadaniami Związku,

4)     likwidacji Gminy.

)

2. Od uchwały Zgromadzenia o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków odwołanie nie przysługuje.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzys i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 08:29:57
Redaktor: Administrator