Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 11/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 27 czerwca 2007r.

 

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast

na 2007 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ( tekst jednolity - Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102. poz. 1055,Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441oraz z 2006 r. Nr 17 poz.128) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zmianami ) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje]

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na 2007 rok o kwotę 15000.00 zł,

 

.   W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

 .   W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi,

. § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

o kwotę 15000.00 zł,

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku na 2007 rok o kwotę 15000.00 zł

 

.           W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

.           W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi,

.           § 4010 - Wynagrodzenie osobowe                       - 10 300.00 zł

.           § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne             -  1 500.00 zł

.            §4120-Składki na Fundusz Pracy                       -     200.00 zł

.           § 4280 - Zakup usług zdrowotnych                      -     800.00 zł

.           § 4300 - Zakup usług pozostałych                       -   2 200.00 zł

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich na 2007 rok dokonując zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi o kwot 15 000 zł w związku z realizacją programu „EKOLOG-3" z przeznaczeniem n wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnienie i pracowników skierowanych do robót publicznych w ramach w/w program Dodatkowe środki zostały przyznane przez gminę Końskie i zostaną przeznaczone d realizacji programu w obrębie gminy Końskie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 08:35:51
Redaktor: Administrator