Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 12/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 7/07 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie wdrożenia programu „ Ekolog - 3"

 

 

Na podstawie § 7.1 pkt 1 oraz § 10 ust.5 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1.        Zobowiązuje się Zarząd Związku do podjęcia działań w kierunku opracowania „ Programu przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu koneckiego „ poprzez zlecenie opracowania powyższego wyspecjalizowanej firmie lub instytucji.

 

2.  Koszty związane z opracowaniem koncepcji należy sfinansować z uprzednio dokonanych wpłat poszczególnych gmin na realizację programu Ekolog 3 „.

 

§ 3. Kolejność poszczególnych paragrafów zostaje odpowiednio zmieniona.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 08:45:50
Redaktor: Administrator