Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR 13/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 27 grudnia 2007

 

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2007r.

 

Na podstawie art. 18 ust.l i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwała sie co następuje:

 

§ 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na 2007 rok:

 

-          w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-            rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi

§ 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę  10 000zł

 

§ 2 Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku na 2007 rok:

 

-          w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-            rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę  10 000 zł

 

§ 3 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Związku na 2007 rok:

 

Zmniejsza się o kwotę: 1 002 zł Zwiększa się o kwotę:  1 002 zł

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zmniejsza się

Zwiększa się

750

 

 

Administracja publiczna

1000

1 000

 

75095

 

Pozostała działalność

1 000

1 000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

500

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2

2

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

2

2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2

 

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

 

2

 

 

 

OGÓŁEM

502

502

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich na 2007 rok, dokonując zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10 000 zł w związku z realizacją programu „EKOLOG-3" z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z podjęciem działań w kierunku opracowania „Programu przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu koneckiego" zgodnie z uchwałą Nr 12/07 Zgromadzenia SZGiM z dnia 28 sierpnia 2007r. Dodatkowe środki zostaną przekazane przez gminę Końskie.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

-         w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność w związku z koniecznością zakupu komputera dla potrzeb Biura Zarządu Związku, oraz zorganizowania spotkania noworocznego,

-         w dziale - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan odpisu na ZFSS po ostatecznej korekcie przeciętnego zatrudnienia.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:20:02
Redaktor: Administrator