Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr 14/2007

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 27 grudnia 2007

  

w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z z 2002r.:m Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r.: nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r.: Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.: Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) w związku z art. 165, art.l65a, art. 173 ust.l, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15, ust. 2 pkt. 1, 2,3, art. 188 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r.: Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007r.: Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984)

 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast w wysokości            312 500 zł

z tego:

a)    dochody bieżące:            312 500zł

b)    dochody majątkowe            0 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§2

 

Wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości            312 500 zł z tego:

a)         wydatki bieżące 312 500 zł w tym:

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             212 540 zł

-  wydatki na obsługę długu            1 000 zł

b)         wydatki majątkowe            0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§3

 

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości             3000 zł.

 

§4

 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budź stu        - w kwocie 50 000 zł

 

§5

 

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości            50 000 zł

2)     zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3)     dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

 

§6

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:22:18
Redaktor: Administrator