Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 2/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia  26 lutego 2007r.

 

w sprawie: zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

 

Na podstawie § 10 ust.11 oraz § 52  Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Mając na uwadze konieczność dostosowania  treści statutu do aktualnych uregulowań prawnych oraz bieżących potrzeb Związku istnieje potrzeba uchwalenia nowego statutu.

 

2. Projekt statutu przygotuje zespół powołany przez Zarząd Związku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Tomasz Słoka

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wojewoda Świętokrzyski pismem znak: PN.III-07134-18/06 z dnia 30.03.2006 roku zwrócił się z prośbą Przewodniczących Zgromadzeń i Zarządów Związków Międzygminnych o dokonanie wszechstronnej analizy statutów i dokonanie niezbędnych korekt zwłaszcza w zakresie:

·                     precyzyjnego określenia zadań przejmowanych od gmin przez związki międzygminne,

·                     prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,

·                     dostosowania zapisów w statutach do stanu zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

 

Warto nadmienić, że powyższa problematyka poruszona była na jednym z posiedzeń Zgromadzenia  Związku w ubiegłym roku i zgodnie z podjętymi w owym czasie ustaleniami zagadnienie nowelizacji czy też uchwalenie nowego Statutu miało być przedmiotem obrad Związku w 2007 roku.

Niezależnie od powyższego wnikliwa lektura aktualnie obowiązującego statutu wskazuje na dość liczne przypadki niezbyt precyzyjnych zapisów tak w zakresie merytorycznym jak i w stylistycznym i logicznym.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 14:34:05
Redaktor: Administrator