Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 3/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 23 marca 2007 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z póź. zm.), w związku z art. 173, 184 ust.1, pkt 1,2,3,4 ust. 2 pkt 2 art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi zmianami) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast w wysokości

26 350 zł - zgodnie  z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast  w wysokości

33 231 zł

z tego

 

a) wydatki bieżące             33 231 zł

w tym:

-                   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            25 971 zł

b) wydatki majątkowe                   0 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości                                6 881 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

2. Przychody budżetu w wysokości                                                        6 881 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie  260 zł, w dziale 758.

 

- 2 -

 

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do:

 

1)                 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

2)                 dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń.

 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Staropolskiego Związku  Gmin i Miast.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                 Tomasz Słoka

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Budżet został opracowany w oparciu o n/w przepisy:

 

·                    ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.,

·                    ustawę z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych,

·                    statut Staropolskiego Związku Gmin i Miast

 

oraz propozycje Burmistrzów i Wójtów Gmin członków SZG i M.

 

Zaplanowany na 2007 rok budżet Związku po stronie dochodów opiewa na kwotę 26 350.00 zł, która pochodzi wyłącznie ze składek członkowskich.

Planowane dochody zostały określone wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu Związku na 2007 rok wynoszą  25 971.00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 6 881.00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych.

Planowane wydatki zostały określone wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 3/07

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 23 marca 2007r

 

Dochody budżetu na 2007 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan 2007 r.

750

 

 

Administracja publiczna

26 350

 

75095

 

Pozostała działalność

26 350

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

26 350

Dochody ogółem

26 350

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 3/07

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 23 marca 2007r.

 

Wydatki budżetu na  2007 r.

w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

na 2007 r.

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

Pochodne od wynagro-dzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki

z tytułu poręczeń

i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

750

 

Administracja publiczna

32 971

32 971

21 971

4 000

-

-

-

 

-

75095

Pozostała działalność

32 971

32 971

21 971

4 000

-

-

-

-

758

 

Różne rozliczenia

260

260

-

-

-

-

-

 

 

-

75818

Rezerwy ogólne

i celowe

260

260

-

-

-

-

-

 

-

Ogółem wydatki

33 231

33 231

21 971

4 000

-

-

-

-

  

Załącznik nr 3

do uchwały nr 3/07

Zgromadzenia SZGiM

z dnia 23 marca 2007 r.

 

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

2007 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

6 881

1.

Kredyty

§ 952

 

2.

Pożyczki

§ 952

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 941 do 9441)

 

5a.

Prywatyzacja pośrednia

§ 941

 

5b.

Prywatyzacja bezpośrednia

§ 942

 

5c.

Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa

§ 943

 

5d.

Pozostałe przychody z prywatyzacji

§ 944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

6 881

7.

Obligacje

§ 911

 

8.

Inne papiery wartościowe

§ 931

 

9.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

 

10.

Przelewy z rachunku lokat

§ 994

 

Rozchody ogółem:

 

 

1.

Spłaty kredytów

§ 992

 

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

 

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

 

7.

Wykup obligacji

§ 971

 

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/13 14:39:01
Redaktor: Administrator