Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 5/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 24 kwietnia 2007r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich za  2006 rok.

 

Na podstawie § 32 oraz § 23 ust.1 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:

 

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Związku za 2006 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                    Tomasz Słoka

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/26 13:23:15
Redaktor: Administrator