Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 6/07

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 24 kwietnia 2007r.

 

w sprawie: powołania Skarbnika Związku (Głównego Księgowego) w Staropolskim Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

 

Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich uchwala się co następuje:

 

§ 1. Powołuje się na stanowisko  Skarbnika Związku (Głównego Księgowego) Panią Wiolettę Turalską.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                    Tomasz Słoka

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Pani Wioletta Turalska spełnia formalno – prawne wymogi określone dla kandydata na stanowisko Skarbnika Związku.

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – mgr ekonomii w zakresie finansów oraz 15-letni staż pracy w księgowości.

Od 1992 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i przez cały ten okres pozostaje pracownikiem służb finansowych Urzędu.

Bardzo dużo uwagi przykłada do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W ostatnich latach uzyskała certyfikaty ukończenia szkolenia

 

·       „WAT dla sfery budżetowej„

·       System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego - BESTIA moduły:

a/ „Sprawozdania„ elementy administracji,

b/ „Kompleksowa ewidencja dokumentów planistycznych – budżet 2007„

c/ „Uchwały„

·       „Opłata Skarbowa – stan prawny obowiązujący od 01.01.2007 roku„

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/04/26 13:26:26
Redaktor: Administrator