Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 7/07
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 18 maja 2007 r.

w sprawie: wdrożenia programu „ Ekolog – 3"

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 poz. 1001 ),  oraz § 10 ust. 1 i § 22 ust.7 Statutu  Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania zestaw przedsięwzięć aktywizujących  osoby bezrobotne pozostające w szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez okresowe zatrudnienie przy pracach związanych z ochroną środowiska i poprawą  estetyki środowiska naturalnego zawartych w programie „ Ekolog  - 3 „ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia
                                                                                         Tomasz Słoka


U z a s a d n i e n i e


Potrzeba dokonania aktualnie obowiązującego dokumentu wynika z następujących przyczyn: 

Wojewoda Świętokrzyski pismem znak: PN.III-07134-18/06 z dnia 30.03.2006 roku zwrócił się z prośbą do Przewodniczących Zgromadzeń i Zarządów Związków Międzygminnych o dokonanie wszechstronnej analizy statutów i dokonanie niezbędnych korekt zwłaszcza w zakresie:


precyzyjnego określenia zadań przejmowanych od gmin przez związki międzygminne, prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, dostosowania zapisów w statutach do stanu zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Warto nadmienić, że powyższa problematyka poruszona była na jednym z posiedzeń  Zgromadzenia  Związku w ubiegłym roku i zgodnie z podjętymi w owym czasie ustaleniami zagadnienie nowelizacji czy też uchwalenie nowego Statutu miało być przedmiotem obrad Związku w 2007 roku.

Niezależnie od powyższego wnikliwa lektura aktualnie obowiązującego statutu wskazuje na dość liczne przypadki niezbyt precyzyjnych zapisów tak w zakresie merytorycznym jak i w stylistycznym i logicznym.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/05/30 11:37:03
Redaktor: Administrator