Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA  Nr 8/07
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 18 maja 2007r.

 

w sprawie: trybu przekazania pr zez Gminy – członków Staropolskiego Związku Gmin i
Miast kwot przeznaczonych na realizację programu „Ekolog  3„.

 

Na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co
następuje:

§ 1. W celu  finansowego zabezpieczenia przebiegu realizacji programu „ Ekolog 3 „
zobowiązuje się członków Związku do przekazaniu określonych niżej kwot na konto Związku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2007 roku, odpowiednio:

Gmina Fałków                                   30 000.00 zł 
Gmina Gowarczów                            30 000.00 zł
Gmina Końskie                                  80 000.00 zł
Gmina Ruda Maleniecka                   30 000.00 zł
Gmina Słupia                                     22 500.00 zł
Gmina Smyków                                 30 000.00 zł
Gmina Stąporków                              24 000.00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia
                                                                                          Tomasz Słoka

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/05/30 11:31:13
Redaktor: Administrator