Miasto i Gmina Końskie

szukaj >


UCHWAŁA Nr 9/07
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 18 maja 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy z  dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz   § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

§ 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na 2007 rok:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 246 500 zł
 rozdziale 90003  Oczyszczanie miast i wsi
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących

§ 2 Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku na 2007 rok:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  246 500 zł
rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi
  § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń    7 000 zł
  § 4010 – Wynagrodzenia osobowe            153 000 zł
  § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne              26 000 zł
  § 4120 – Składki na Fundusz Pracy              12 000 zł
  § 4140 – Wpłaty na PFRON                                 20 000 zł
  § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia             13 000 zł
  § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                4 500 zł
  § 4300 – Zakup usług pozostałych                 1 000zł
  § 4440 – Odpisy na ZFŚS                10 000 zł

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


                                                                            Przewodniczący Zgromadzenia
                                                                                          Tomasz Słoka

 

U z a s a d n i e n i e

Zwiększa się plan dochodów i wydatków Staropolskiego Związku Gmin i Miast z  siedzibą w Końskich na 2007 rok dokonując zmiany w dziale 900  Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska  rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 246 500zł w związku  z realizacją programu „ EKOLOG-3 " z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz  inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników skierowanych do robót publicznych w  ramach w/w programu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/05/30 11:35:27
Redaktor: Administrator