Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 1/2008

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 29 lutego 2008 roku

 

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zgromadzenia SZGiM Nr 14/2007 z dnia 27 grudnia 2007roku w sprawie uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008 r.

 

Na podstawie art.18 ust.l ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj, Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Zgromadzenie SZGiM uchwala co następuje:

 

§1

 

W §7 uchwały Zgromadzenia SZGiM Nr 14/2007 z dnia 27 grudnia 2007roku zdanie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódzka Świętokrzyskiego" zastępuje się zdaniem: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego".

 

§2

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwała Nr 1/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Miast i Gmin z dnia 29 lutego 2008 r. w w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zgromadzenia SZGiM Nr 14/2007 z dnia 27 grudnia 2007roku w sprawie uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i

Miast na 2008 r.

 

Uchwała dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. W uchwale Zgromadzenia SZGiM Nr 14/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008 rok wystąpił błąd pisarski w dacie wejścia w życie podjętej uchwały. Zamiast uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku napisano rok 2007.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:26:58
Redaktor: Administrator