Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr 10/2008

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2009 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z z 2002r.:m Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r.: nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r.: Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.: Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.llll) w związku z art. 165, art.l65a, art. 173 ust.l, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 9, 10, 15, ust. 2 pkt. 1, 2,3, art. 188 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r.: Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r.: Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1112)

 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości   346 700 zł

z tego:

a)    dochody bieżące:   346 700zł

b)   dochody majątkowe          0 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§2

 

Wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości   346 700 zł

z tego:

a) wydatki bieżące  346 700zł

w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     252 900 zł

-   wydatki na obsługę długu   500 zł

b) wydatki majątkowe           0 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§3

 

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 000

 

§4

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu          - w kwocie 50 000

 

§5

 

Upoważnia się Zarząd Związku do:

 

1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości     50 000

 

2)   zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

 

 

3)   dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

§6

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 10/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku

Zgromadzenia Staropolskiego

Związku Gmin i Miast w sprawie

uchwalenia budżetu SZGiM na 2009 rok.

 

 

Budżet został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

-   ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

-   ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,

Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu .

 

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu związku na 2008 rok wykorzystano:

 

-           pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008r Nr ST3-4820-21/2008 określające wskaźniki waloryzacji, tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,9%), średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (3,9%), wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy(2,45%),

 

-           propozycje i wnioski Burmistrzów i Wójtów gmin wchodzących w skład Związku.

 

Projekt budżetu na 2009 rok po STRONIE DOCHODÓW zamyka się kwotą 346 700 zł, która pochodzi wyłącznie ze składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku i stanowi dochody własne Związku. Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonania poszczególnych źródeł dochodów za 2008 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2009 roku uwzględniając wskaźniki waloryzacji określone przez Ministerstwo Finansów.

 

Dochody w dziale 750 - „Administracja publiczna", rozdziale 75095 -„Pozostała działalność" proponowane są w wysokości 46 700zł, natomiast

 

 

w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90003

-           „Oczyszczanie miast i wsi" kwota proponowanych dochodów wynosi 300 OOOzł i zostanie przeznaczona na kontynuację corocznego programu EKOLOG.

Wielkości dochodów ze wskazaniem ich źródeł przyjętych do budżetu na 2009 rok obrazuje załącznik Nr 1.

 

STRONA WYDATKOWA budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się jak już określono dochody własne, ustalone w granicach możliwości ich realizacji.

Projekt wydatków budżetu na 2009 rok zamyka się kwotą 346 700 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota w wysokości 346 700 zł, a na wydatki majątkowe 0 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są kwoty na:

-   wynagrodzenia i pochodne 252 900zł

-   obsługę długu publicznego  500zł

-   pozostałe wydatki bieżące  93 300zł.

 

 

Nie planuje się udzielania dotacji oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

 

Między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2009 rok zachodzi równowaga budżetowa.

 

 

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2009 rok zostały określone w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej .

 

Środki na wydatki w poszczególnych

działach zostaną przeznaczone na:

 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA           -     45 200 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura Zarządu Związku tj. na

-   wynagrodzenia i pochodne kwota  38 900 zł

-   pozostałe wydatki bieżące  6 300 zł

 

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO     -       500 zł

 

W związku z zaplanowanym kredytem krótkoterminowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, planuje się odsetki od zaciągniętego zobowiązania.

 

 

 

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA    -       1 000 zł

 

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie.

 

 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA  -     300 000 zł

I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na kontynuację rozpoczętego w latach poprzednich programu EKOLOG, który realizowany jest przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, mającego na celu poprawę stanu ochrony środowiska oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w gminach powiatu koneckiego, w tym na:

-           wynagrodzenia i pochodne           214 000 zł

-pozostałe wydatki bieżące           86 000 zł.

 

WYDATKI MAJĄTKOWE nie są planowane do realizacji w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast w 2009 roku.

 

Limity wydatków z podziałem na grupy wydatków na 2009 rok obrazuje załącznik Nr 2.

W celu zapewnienia pokrycia ewentualnego przejściowego deficytu, wynikającego z konieczności bieżącego regulowania zobowiązań Związku, ustala się limit zobowiązań w kwocie 50 000 zł z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie spłacony ze składek członkowskich poszczególnych gmin.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/04/16 09:51:34
Redaktor: Administrator