Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 11/2008

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2009 rok.

 

Na podstawie art.73a ust.Iw związku z art. 54 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 189 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz §10 ust.8 i §27 ust.l i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie SZGiM uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala   się   wysokość   składki   członkowskiej   na   2009   rok  dla poszczególnych członków związku stanowiącą iloczyn kwoty 0,55zł i liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

2. Ustala się termin wpłaty składki do dnia 31 marca 2009 roku.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

                                                            Przewodniczący Zgrymadzenia Związku

                                                                                Tomasz Słoka

 

 

Uzasadnienie

Do uchwały Nr 11/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 23 grudnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2009 rok.

 

W związku z §10 ust.8 i §27 ust.l i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej dla gmin-członków Związku.

Przy opracowywaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę propozycje złożone przez gminy oraz wskaźniki waloryzacji określone przez Ministerstwo Finansów: tj. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/01/19 12:35:29
Redaktor: Administrator