Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 2/2008

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 29 lutego 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2008 rok

 

Na podstawie art.73a ust.lw związku z art. 54 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 189 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz §10 ust.8 i §27 ust.l i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie SZGiM uchwala co następuje:

 

§1

 

1.         Ustala się wysokość składki członkowskiej na 2008 rok dla poszczególnych członków związku stanowiącą iloczyn kwoty 0,50 zł i liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r

 

2.    Ustala się wysokość składki do dnia 31 marca2008 roku.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwała Nr 2/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Miast i Gmin z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2008 rok

 

Zgodnie z §10 ust.8 i §27 ust.l i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej dla poszczególnych gmin. Z danych przekazanych przez członków Związku oraz kwot zawartych w budżecie wysokość składki dla poszczególnych gmin przedstawia się następująco:

 

Lp

Gmina

Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2007

Wysokość składki

1

Fałków

5 129

2 564,50

2

Gowarczów

4 828

2 414,00

3

Końskie

37 958

18 9 79,00

4

Radoszyce

9 549

4 774,50

5

Ruda Maleniecka

3 465

1 732,50

6

Słupia

3 615

1 807,50

7

Smyków

3 820

1 910,00

8

Stąporków

18 571

9 285,50

 

Składka przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Biura Związku zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:28:36
Redaktor: Administrator