Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 3/2008

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 29 lutego 2008 roku

 

w sprawie: wdrożenia programu „Ekolog-4"

 

Na podstawie art.65 ust. ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) i §10 ust.l, §22 ust.7 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie SZGiM uchwala co następuje:

 

§1

 

1.        Wprowadza się do stosowania zestaw przedsięwzięć aktywizujących osoby bezrobotne pozostające w szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez okresowe zatrudnienie przy pracach związanych z ochroną środowiska i poprawą estetyki środowiska naturalnego zawartych w programie „Ekolog-4".

2.     W celu realizacji programu „Ekolog-4" zostaną zawarte porozumienia pomiędzy Zarządem Związku a poszczególnymi gminami określające zakres wykonywanych zadań.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwala Nr 3/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Miast i Gmin z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: wdrożenia programu „Ekolog-4"

 

            Wzorem lat ubiegłych również w ..bieżącym roku będzie realizowany program pn. „Ekolog-4" mający na celu aktywizacją osób bezrobotnych pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez okresowe zatrudnienie przy pracach związanych z ochroną środowiska i poprawą estetyki środowiska naturalnego, współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich poprzez częściową refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:41:04
Redaktor: Administrator