Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 4/2008

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 29 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wpłaty na realizację programu „Ekolog-4" w 2008 roku

 

 

Na podstawie art.73a ust.Iw związku z art. 54 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 189 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz §10 ust.7 i Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie SZGiM uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.         Ustala się wysokość wpłaty na rzecz Związku, w celu finansowego zabezpieczenia realizacji programu „EKOLOG-4", dla członków SZGiM, biorących udział w realizacji programu, stanowiącą iloczyn kwoty 1800,00zł i liczby zatrudnionych bezrobotnych, pochodzących z terenu danej gminy.

2.   Ustala się termin wpłaty składki do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:43:04
Redaktor: Administrator