Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 5/2008

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 29 lutego 2008 roku

 

w sprawie: procedury uchwalania budżetu SZGiM oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

Na podstawie art. 53 ust 1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180, 181 ust. 1, 183 ust. 2, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

 

§ 1

1.             Zarząd SZGiM w Końskich przygotowuje:

-  projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,

-  prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,

-  informację o stanie mienia komunalnego.

 

2.             Przy sporządzaniu projektu budżetu udział biorą:

-   Zarząd Związku,

-   Skarbnik Związku,

-   Pracownicy Biura Związku.

 

§ 2

Wójtowie/Burmistrzowie Gmin i Miast w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedkładają Zarządowi Związku projekty składek członkowskich oraz wnioski do realizacji przez Związek.

 

§ 3 

1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków jak również skalkulowanych dochodów Skarbnik Związku opracowuje w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu budżetu - wraz z objaśnieniami oraz prognozę długu i informację o stanie mienia komunalnego i przedstawia Zarządowi Związku.

2.         Zarząd Związku w terminie do dnia 10 listopada podejmuje decyzję o ostatecznym kształcie budżetu i zadaniach, jakie Związek będzie realizował w danym roku budżetowym.

3.   Zarząd Związku opracowuje projekt uchwały budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż określono w ustawie o finansach publicznych.

4.         Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej, objaśnieniami oraz prognozę długu i informację o stanie mienia komunalnego Zarząd Związku do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada:

1)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,

2)    Zgromadzeniu Staropolskiego Związku Gmin i Miast .

 

5.         Zarząd Związku podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały budżetowej w trybie przewidzianym dla ogłoszenia budżetu.

 

§ 4

Projekt budżetu winien obejmować dane w szczegółowości nie mniejszej niż określone w ustawie o finansach publicznych oraz wymagane przez Regionalną Izbę Obrachunkową

 

§ 5

Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać:

1)      w zakresie dochodów budżetowych - szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów budżetowych , w tym:

-   dochody bieżące,

-   dochody majątkowe.

2)      w zakresie wydatków budżetowych - szczegółowe omówienie poszczególnych zadań realizowanych w ramach danego działu z wyszczególnieniem:

wydatki bieżące, w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-   dotacje

-   wydatki na obsługę długu publicznego

wydatki majątkowe, w tym:

-   zadania inwestycyjne,

-   zakupy inwestycyjne,

-   zadania realizowane z funduszy zagranicznych.

  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:49:05
Redaktor: Administrator