Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 6/08

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 28 kwietnia 2008r.

 

sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich za 2007 rok.

 

Na podstawie art. 69 w związku z art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca )90r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 32 oraz § 23 ust.l Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast gromadzenie Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala się co następuje:

 

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Związku za 2007 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:50:31
Redaktor: Administrator