Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA NR 7/08

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich

z dnia 28 kwietnia 2008r

 

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200lr Nr 142 poz. 1591 ze zmianami); art. 168 ust.l, ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.); art. 3 ust.l pkt.l ustawy z 13 listopada 2003r. o dochodach jst (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm); art.4 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz.449) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na rok 2008 w sposób następujący:

 

 

1. Zwiększa się plan dochodów:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zwiększa się o kwotę zł

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 043

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

11043

 

 

0970

Różne dochody

1 043

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

10 000

 

 

 

OGÓŁEM

11 043

 

 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zmniejsza się o kwotę zł

Zwiększa się o kwotę zł

750

 

 

Administracja publiczna

-

5 500

 

75095

 

Pozostała działalność

-

5 500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 000

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

3 500

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 860

34 446

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

6 860

34 446

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

1 200

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

24 100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

8 846

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3860

-

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

3000

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

300

 

 

 

OGÓŁEM

6 860

39 946

 

 

§ 2 Dokonuje się zmian w planie przychodów:

 

1. Zwiększa się plan przychodów Staropolskiego Związku Gmin i Miast

§ 957 - nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę  22 043zł

 

 

2. Deficyt budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast w kwocie 22 043zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/21 09:53:26
Redaktor: Administrator