Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR 9/08

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich

z dnia 23 grudnia 2008r

 

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami); art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.); art.4 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz.449) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

 

§ 1 . Dokonuje się zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na rok 2008 w sposób następujący:

 

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zmniejsza się o kwotę zł

Zwiększa się o kwotę zł

750

 

 

Administracja publiczna

575,00

1 575,00

 

75095

 

Pozostała działalność

575,00

1 575,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

116,00

-

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

151,00

-

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8,00

 

 

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

200,00

-

 

 

4740

Zakup  materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

100,00

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

1 575,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

1 000,00

-

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1 000,00

-

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

1 000,00

-

 

 

 

OGÓŁEM

1 575,00

1 575,00

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 9 z dnia 23 grudnia 2008 roku

Zgromadzenia Staropolskiego

Związku Gmin i Miast w sprawie:

zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast

na 2008rok.

 

Dokonuje się zmian w palnie wydatków w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast:

1.         W dziale 750 rozdziale 75095:

-           zmniejsza się:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 116,00zł

Wpłaty na PFRON o kwotę  151,00zł

Opłaty za czynsz za lokal o kwotę    8,00zł

Szkolenie pracowników o kwotę       200,00zł

Zakup papieru do drukowania o kwotę        100,00zł

-           zwiększa się :

Zakup akcesoriów komputerowych o kwotę            1.575,00zł

Z przeznaczeniem na zakup komputera na potrzeby Biura Zarządu SZGiM

2.         W dziale 757, rozdziale 75702:

-           zmniejsza się:

Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę          1 000,00zł

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/04/16 10:45:18
Redaktor: Administrator