Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 3/09

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich

z dnia 9 lipca 2009r.

 

 

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity - Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poz. zmianami, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zmianami ) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje

 

§ 1.1. Ustala się zakres i formę informacji Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, która obejmować będzie realizację wielkości wynikających z uchwały budżetowej dotyczącej danego okresu obrachunkowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Zgromadzenia oraz Zarządu Związku.

 

2. Informacja winna w szczególności przedstawiać:

 

wwykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

wykonanie planu przychodów i dochodów,

wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych,

wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

wykonanie planu dotacji, 

 

3. Informacja winna być sporządzona w oparciu o wielkości wynikające z ewidencji księgowej   ujęte w obowiązującej sprawozdawczości budżetowej

 

§ 2.1. Informacja winna składać się  z części tabelarycznej i opisowej.

 

      2. W części tabelarycznej należy ująć wielkości dotyczące:

      1) planu rocznego,

      2) wykonania za okres I półrocza roku bieżącego,

      3) wskaźnik procentowy wykonania planu rocznego wg wzoru

       określonego w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

 

3. W części opisowej należy szczegółowo przedstawić:

 

    1) stopień realizacji budżetu na poziomie działu klasyfikacji budżetowej

    2) informację o stopniu wykorzystania upoważnień dla Zarządu

        Związku oraz innych postanowień dotyczących wykonania budżetu

        zawartych w uchwale budżetowej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Tomasz Słoka

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Staropolskiego Związku Gmin i Miast przedstawia Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

Mając na uwadze fakt, iż zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu określa organ stanowiący jst – podjęcie niniejszej uchwały przez Zgromadzenie SZG i M jest uzasadnione.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/07/24 14:50:55
Redaktor: Administrator