Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr 1/09

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą

w Końskich

z dnia 30 marca 2009r.

 

w sprawie: realizacji w 2009 roku programu „Ekolog 5”

 

Na podstawie art. 73 a ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 189 ust.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póz. zm.) art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz .U. Nr 99 poz. 1001 z póź. zm.), oraz § 12 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji program przedsięwzięć aktywizujących osoby bezrobotne poprzez okresowe zatrudnienie w ramach programu „Ekolog 5”

 

§ 2.1. W celu finansowego zabezpieczenia realizacji programu „ Ekolog 5" ustala się dla członków Związku uczestniczących w programie wpłatę stanowiącą iloczyn liczby zatrudnionych na terenie Gminy bezrobotnych i kwotę 2 000.00 zł ( słownie złotych dwa tysiące ), którą należy przekazać na konto Związku w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

-     28 kwietnia 2009 roku - w przypadku rozpoczęcia realizacji programu

w kwietniu br

-     22 maja 2009 roku w przypadku rozpoczęcia realizacji programu w maju br

2.2. Rozliczenie wpłaty zostanie dokonane w oparciu o ustalenia określone w porozumieniach zawartych pomiędzy Związkiem a poszczególnymi gminami.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Potrzeba organizacji programu " Ekolog 5 " wynika z następujących przesłanek:

 

-         na terenie gmin istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na prace związane ze statutowymi zadaniami Związku, jak poprawa stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci,

 

-         w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich pozostaje znaczna ilość bezrobotnych zagrożona wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie w/w w ramach robót publicznych jest jednym z instrumentów rynku pracy aktywizujących osoby długotrwale bezrobotne.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/04/15 10:21:56
Redaktor: Administrator