Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR 10/2009

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 09 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2009rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami); art.168 ust.1, ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.); art. 3 ust.1 pkt l ustawy z 13 listopada 2003r. o dochodach jst (Dz. U. Nr 203 poz.1966 z późn. zm.); art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz.449) oraz 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwała się co następuje:

§1  Dokonuje się zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na rok 2009 w sposób następujący:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 104 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu o łączną kwotę 118 492zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2 Dokonuje się zmian w planie przychodów:

1. Zwiększa się plan przychodów Staropolskiego Związku Gmin i Miast §957 - nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 14 492zł

2. Deficyt budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast w kwocie 14 492zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia I podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Tomasz Słoka

 

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 900, rozdziale 90003 o łączną kwotę 104 000zł, z tytułu zwiększenia wpłat na poczet realizacji „Programu EKOLOG-5”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. W dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 14 492zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 13 438zł

- pozostałe wydatki bieżące 1 054zł

2. W dziale 900, rozdziale 90003 o łączną kwotę 104 000zł z przeznaczeniem na realizację „Programu „EKOLOG-5 w tym.

- wynagrodzenia i pochodne o kwotę 83 700zł

-pozostałe wydatki bieżące 20 300 zł

Po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków powstanie różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 14 492zł stanowiąca deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/07/31 09:11:29
Redaktor: Administrator