Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

UCHWAŁA Nr  11/09

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast  

z siedzibą w Końskich

z dnia 9 grudnia 2009 r.

 

w sprawie: zmian w uchwale Nr 3/09 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 4 i pkt 15   w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z  2001 r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , art. 198 ust.2   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U nr 249, poz. 2104  z późn. zm.) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast, Zgromadzenia SZGiM uchwala co następuje:

§ 1.1 W §1 ust.2 pkt. 2 uchwały Ne 3/09 Zgromadzenia SZGiM  z dnia 9 lipca 2009 roku wyraz dochodów” zastępuje się wyrazem rozchodów ”.

                  2. W §1 ust.2 skreśla się pkt. 4.

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                        Tomasz Słoka

 

                 

                                                              U z a s a d n i e n i e

  

          Zgodnie z art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zarząd Związku przedstawia Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku informację o wykonaniu budżetu.

           Dokonuje się zmian w Uchwale Nr /09 Zgromadzenia SZGiM z dnia 9 lipca 2009 r. poprzez: 

  • skreślenie w § 1 ust. 2 pkt 4 “  planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
  • zastąpienie w § 1 ust. 2 pkt 2 wyrazu  dochodów “ wyrazem “ rozchodów

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/12/22 12:29:14
Redaktor: Administrator