Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Uchwała Nr 12/09

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z siedzibą  w Końskich

z dnia 9 grudnia 2009r.

 

w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2009 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami); art.168 ust.1, ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.); art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy z 13 listopada 2003r. o dochodach jst (Dz. U. Nr 203 poz.1966 z późn. zm.); art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz.449 z późn. zm.) oraz § 32 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się co następuje:

 

§ 1 . Dokonuje się zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na rok 2009:

 

   w planie dochodów zgodnie załącznikiem Nr 1,

   w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

                                                                Przewodniczący Zgromadzenia Związku

                                                                                     Tomasz Słoka

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 900, rozdziale 90003 o łączną kwotę 59000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat gmin na poczet realizacji „Programu EKOLOG-5” o kwotę 59000zł

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1). W dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę                       500zł,

 w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę                              210zł

- na zakup usług zdrowotnych o kwotę                                          40zł

- na korektę odpisu na ZFŚS o kwotę                                           50zł

 

2). W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę     500zł.

 

3). W dziale 900, rozdziale 90003 o łączną kwotę 59 000zł z przeznaczeniem na realizację „Programu „EKOLOG-5”, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę   1 268zł

- wynagrodzenia i pochodne łącznie zwiększa o kwotę                            15 275zł

- odpis na ZFŚS zwiększa o kwotę                                                         45 593zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o

  kwotę  600

 

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 59 000zł.

  

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Ne 11/09  Zgromadzenia SZGiM

z dnia 9 grudnia 2009 r..

 

  

DOCHODY BUDŻETU SZG i M NA ROK 2009

   

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

59 000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

59 000,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

59 000,00

 

RAZEM:

59 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Ne 12/09 Zgromadzenia SZGiM

z dnia 9 grudnia 2009 r..

 

 

 

WYDATKI BUDŻETU SZG i M NA ROK 2009

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

750

 

 

Administracja publiczna

500,00

 

 

75095

 

Pozostała działalność

500,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

210,00

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

40,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

50,00

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

- 500,00

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 500,00

 

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

- 500,00

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

59 000,00

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

59 000,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 1 268,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 775,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 11 800,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

- 4 700,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

45 593,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 600,00

 

 

 

 

RAZEM

59 000,00

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/12/22 12:41:09
Redaktor: Administrator