Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

UCHWAŁA Nr 13/09

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z siedzibą w Końskich

z dnia 9 grudnia 2009 r.

  

sprawie: ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2010 rok.

  

       Na podstawie art.73a ust.1w związku z art. 54 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz §10 ust.8 i §27 ust.1 i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie SZGiM uchwala co następuje:

 

§1.1.  Ustala się wysokość składki członkowskiej na 2010 rok dla poszczególnych członków związku stanowiącą iloczyn kwoty 0,80zł  i liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.

 

2. Ustala się terminy wpłat:

          I raty składki w wysokości 50 % należnej składki do dnia 28 lutego 2010 roku,

          II raty składki w wysokości 50% należnej składki do dnia 31 lipca    2010 roku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                            Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                         Tomasz Słoka

 

 

                                                                       U z a s a d n i e n i e

 

W związku z §10 ust.8 i §27 ust.1 i 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej dla gmin-członków Związku.
Przy opracowywaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę propozycje złożone przez gminy oraz
wskaźniki waloryzacji określone przez Ministerstwo Finansów:

  • prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
  • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń,
  • wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/12/22 12:45:41
Redaktor: Administrator