Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr 2/09

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 28 kwietnia 2009r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich za 2008 rok.

 

 

Na podstawie § 32 oraz § 23 ust. l Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2008 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, udziela się absolutorium Zarządowi Związku za 2008 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zważywszy na:

 

  1. treść uchwały Nr 7/2009 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku za 2008 rok,

 

  1. treść uchwały Nr 32/2009 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

 

  1. wniosek Komisji Rewizyjnej Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 30 marca 2009 roku

 

zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/05/05 08:08:59
Redaktor: Administrator