Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr II/ 10/2011

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 20 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie: wysokości wpłaty przez gminy środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-7 w 2011 roku.

Na podstawie art.73a ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z z późn. zm.) oraz §10 ust.8 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 259 poz.2 606) uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się wysokość wpłaty środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-7 w 2011 roku dla poszczególnych członków Związku uczestniczących w realizacji Programu, stanowiącą iloczyn kwoty 2 200,00zł i liczby utworzonych etatów w ramach robót publicznych na terenie danej gminy.

2.     Wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalona indywidualnie dla każdej gminy, w drodze zawartego porozumienia, w przypadku realizacji na jej terenie efektywności zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich.

3.     Termin wpłaty środków finansowych zostanie określony w porozumieniu zawartym pomiędzy gminami uczestniczącymi w realizacji Programu a Zarządem Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                        Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                      Tomasz Słoka

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały Nr II/10/2011 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 20 kwietnia 2011 roku:

w sprawie: wysokości wpłaty przez gminy środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-7 w 2011 roku.

W związku z §10 ust.8 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast ustala się wysokość wpłaty środków finansowych przez gminy-członków Związku na realizację kolejnej edycji Programu EKOLOG- 7 w 2011 roku.

 

Ad. § 1.1 Planowana wysokość wpłaty na 1 etat utworzony w ramach robót publicznych wynosi 2 200zł na okres 4 miesięcy. W kwocie tej mieszczą się m.in.: część wynagrodzenia oraz pochodnych, która nie zostanie zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy, składka na PFRON, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, koszty administracyjne związane z realizacją Programu, koszty badań lekarskich i szkolenia BHP.

 

Ad. § 1.2 Planowana wysokość wpłaty oraz liczba etatów i okres na jaki zaistnieje konieczność utworzenia miejsc pracy po zakończeniu robót publicznych zostaną ustalone indywidualnie dla każdej gminy w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą a Zarządem Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

Związek zobligował się, w ramach zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich umowy, że sfinansuje ze środków własnych 20% nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 1 miesiąca po zakończeniu robót publicznych.

 

Ad. 1.3 Termin i ostateczna wysokość należnej na rzecz Związku wpłaty środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-7 zostanie zawarta w porozumieniu podpisanym z każdą gminą uczestniczącą w realizacji Programu. Uzależnione to będzie od terminu rozpoczęcia realizacji Programu na terenie danej gminy oraz liczby nowo utworzonych miejsc pracy i okresu zatrudnienia.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/05/31 09:53:07
Redaktor: Administrator