Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA Nr III/11/2011

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich

z dnia 28 czerwca 2011 roku

 

w sprawie:  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku  budżetowego. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15   w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), oraz  art. 266 ust.2   ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. 1. Informacja Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za I półrocze roku budżetowego powinna zawierać:            

1)      część tabelaryczną w zakresie planu i wykonania dochodów na dzień 30 czerwca roku budżetowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie realizacji budżetu, z podaniem wskaźnika realizacji,

2)      część tabelaryczną w zakresie planu i wykonania wydatków na dzień 30 czerwca roku budżetowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie realizacji budżetu, z podaniem wskaźnika realizacji,

3)      część tabelaryczną dotyczącą przychodów i rozchodów budżetu Związku na dzień 30 czerwca

4)      część opisową obejmującą ogólną analizę wykonania budżetu w zakresie danych zgodnych z pkt. 1-3, przyczyny znacznych odchyleń w wykonaniu w stosunku do planu, istotne zdarzenia mające wpływ na proces wykonania budżetu.

 

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego powinna zawierać:

1)      przebieg realizacji przedsięwzięć określonych uchwałą Zgromadzenia Związku,

2)      informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Związku,

3)      objaśnienia, dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/6/10  Zgromadzenia SZGiM z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego Staropolskiego Związku Gmin i Miast

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                         Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

                                                                            Dorota Łukomska

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały w sprawie:  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku  budżetowego

  

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Staropolskiego Związku Gmin i Miast  przedstawia  Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Stosownie do art. 266 ust.2 ustawy o finansach publicznych, zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/06/30 11:26:20
Redaktor: Administrator