Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

UCHWAŁA NR III/12/2011

ZGROMADZENIA STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast. uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2010 rok.

  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                     Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

                                                                       Dorota Łukomska

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

 z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2010 r.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/06/30 11:30:38
Redaktor: Administrator